Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Na specjalności uzyskuje się wiedzę i umiejętności, które pozwalają na spójne i systemowe podejście na poziomie podstawowym do analizy i formułowania prognoz w odniesieniu do zjawisk ekonomicznych z uwzględnieniem innowacyjności.

Specjalność ta stanowi odpowiedź na coraz większe skomplikowanie procesów gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie. Właściwe zrozumienie i interpretacja zmian w obszarach społecznych, ekologicznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych jest wielkim wyzwaniem dla kadr zarządzających, władz samorządowych, inwestorów oraz gospodarstw domowych.

Absolwent specjalności posiada umiejętność przeprowadzania analiz ogólnogospodarczych i sektorowych, przy uwzględnianiu zaobserwowanych relacji rynkowych, ryzyka, zjawisk o skali globalnej oraz aspektów środowiskowych, a ponadto:
 • potrafi przeprowadzić sformalizowaną analizę wskaźnikową przedsiębiorstwa i ocenę jego działalność pod kątem zagrożenia bankructwem;
 • potrafi przeprowadzić sformalizowaną ocenę projektów innowacyjnych podmiotów;
 • jest zorientowany w sferze gospodarki elektronicznej
 • i postępującej wirtualizacji instytucji, procesów oraz zjawisk;
 • cechuje się aktywną postawą w zakresie poszukiwania wiedzy o gospodarce, a w szczególności o rynku pracy wybranych rynków międzynarodowych;
 • zna i potrafi zastosować podstawowe metody analizy danych, wykorzystując w tym celu główne narzędzia informatyczne.
Dodatkowo na specjalności kształtuje się postawę pracy zespołowej i unikanie sytuacji konfliktowych, ale jednocześnie silną gotowość do wyrażania myśli i wysokie standardy etyczne.

Absolwent specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące do:
 • pracy młodszego analityka biznesowego w firmach konsultingowych oraz audytorskich;
 • pracy przy ocenie wniosków kredytowych, ubezpieczeniowych lub poręczeniowych w instytucjach finansowych, w tym w bankach, zakładach ubezpieczeń, funduszach kapitałowych oraz instytucjach pożyczkowych tworzonych w ramach wsparcia z Unii Europejskiej;
 • objęcia stanowiska asystenta lub młodszego specjalisty w jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój strategiczny przedsiębiorstwa;
 • gromadzenia i selekcji danych wykorzystywanych
 • przez dziennikarzy ekonomicznych, przy komentowaniu zjawisk i procesów zachodzących
 • w gospodarce;
 • pracy na stanowiskach referentów w różnego typu podmiotach gospodarczych.
Absolwent przygotowywany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Ukończenie specjalności „Analizy gospodarcze” stwarza przede wszystkim możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia o tym samym lub zbliżonym profilu, w celu pogłębieniu znajomości metod oraz narzędzi analitycznych. Absolwent specjalności przygotowany jest do pracy w większych grupach projektowym pod nadzorem doświadczonych analityków. Zdobycie samodzielności przez absolwenta gwarantuje jedynie dalszy jego rozwój, który będzie mógł osiągnąć poprzez kształcenie na II stopniu studiów na kierunku „Ekonomia”.

Jak do nas trafić


mapa wneiz