Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Na specjalności uzyskuje się wiedzę dotyczącą wieloaspektowych uwarunkowań decyzji podejmowanych przez menedżera. Kwestie to dotyczące zarówno osobowości menedżera, możliwości wspomagania podejmowanych przez niego decyzji, konieczności uwzględniania czynników związanych z ekogospodarowaniem czy współpracy na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wśród treści szczególnie eksponowanych na specjalności „Ekonomia menedżerska” są zagadnienia związane z analizą rynków, finansowaniem projektów innowacyjnych, możliwościami przeprowadzania fuzji i przejęć, a także wyceną wartości niematerialnych.

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji zarządczych w różnych podmiotach gospodarczych.

Umiejętności absolwenta pozwalają na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej lub zajmowanie niesamodzielnego stanowiska w większych prywatnych podmiotach gospodarczych.

Absolwent jest właściwie przygotowany do zajmowania samodzielnych stanowisk w jednostkach samorządu terytorialnego, agencjach rządowych i innych podmiotach sektora publicznego.

W procesie kształcenia na specjalności kładzie się również nacisk na kształtowanie postaw moralnych i zachowań etycznych w przyszłej pracy zawodowej.

Absolwent specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące do:
  • zajmowania samodzielnych stanowisk w urzędach administracji państwowej i samorządowej, a zwłaszcza w wydziałach odpowiedzialnych za wykorzystanie i obsługę funduszy Unii Europejskiej;
  • pełnienia funkcji specjalisty ds. ekonomicznych w organizacjach i instytucjach związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, tj. regionalne dyrekcje i fundusze ochrony środowiska, producenci energii ze źródeł odnawialnych oraz działach czy komórkach zajmujących się tymi zagadnieniami w przedsiębiorstwach czy instytucjach finansowych;
  • bycia asystentem zarządu w średnich i dużych przedsiębiorstwach państwowych oraz prywatnych,
  • zajmowania stanowiska samodzielnego pracownika zarządzającego na szczeblu strategicznym instytucji ekonomii społecznej, trzeciego sektora.
Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Ukończenie specjalności „Ekonomia menedżerska” stwarza przede wszystkim możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach III stopnia o profilu ekonomicznym. Ponadto możliwym jest dalsze specjalistyczne kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie ekobiznesu, planowania i oceny przedsięwzięć społeczno-gospodarczych oraz kształtowania kompetencji menedżerskich przygotowujących do pełnienia funkcji na szczeblu kierowniczym.

Jak do nas trafić


mapa wneiz