Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Nowoczesna wiedza oraz kompleksowe ujęcie problematyki bankowości i zarządzania finansami publicznymi dają solidne podstawy teoretyczne umożliwiające praktyczną aplikację treści programowych. W specjalności położono szczególny nacisk na spójność poruszanej problematyki z potrzebami nowoczesnego rynku pracy. W ramach przedmiotów specjalizacyjnych studenci zapoznają się z: działalnością banków z punktu widzenia głównych operacji bankowych z uwzględnieniem form organizacyjnych banków, bankową analizą kondycji finansowej podmiotów gospodarczych oraz z instrumentami finansowymi kreowanymi przez współczesne instytucje finansowe. Ponadto studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami usług publicznych, oceny kondycji jednostek samorządu terytorialnego wraz ze spółkami komunalnymi oraz koordynacji projektów unijnych.

Absolwent specjalności „Bankowość i zarządzanie finansami publicznymi” posiada specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące go do pełnienia funkcji w następujących zawodach:
  • Analityk finansowy,
  • Analityk giełdowy,
  • Analityk kredytowy i oceny ryzyka kredytowego,
  • Pośrednik finansowy,
  • Skarbnik w jednostce samorządu terytorialnego,
  • Specjalista ds. projektów unijnych.
Student może kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach związanych z instytucjami i usługami finansowymi oraz jednostkami sektora publicznego.

Jak do nas trafić


mapa wneiz