Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Absolwent specjalności "Analiza danych giełdowych i ubezpieczeniowych" posiada pogłębioną wiedzę o metodach prowadzenia wszechstronnej analizy danych finansowych oraz badań prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania ryzykiem i rozwiązywania problemów inwestycyjnych w różnych organizacjach i instytucjach.

Posiada pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, potrafi modelować złożone procesy gospodarcze obarczone ryzykiem. Absolwent potrafi wspierać działania firmy w zakresie zarządzania ryzykiem. Do proponowanych rozwiązań stosuje umiejętności z zakresu prognoz i symulacji wyników z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych i pakietów obliczeniowych. Potrafi właściwie prezentować wyniki przeprowadzonych analiz i prognoz (tworzy poprawne dokumentacje i raporty).

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • zarządzania finansami instytucji ubezpieczeniowych sektora prywatnego i publicznego, podstawowe zagadnienia oraz metody z zakresu pomiaru i oceny ryzyka kredytowego, rozumie podstawy teoretyczne zarządzania ryzykiem kredytowym pojedynczej transakcji oraz portfela kredytowego, klasycznych i behawioralnych teorii inwestowania na rynku kapitałowym, konsekwencji wprowadzanych przez nie założeń dla metod podejmowania decyzji inwestycyjnych, metod pomiaru efektywności i rynku i sposoby mierzenia jego racjonalności oraz efektów i fenomenów rynkowych
 • definiowania procesu stochastycznego i jego własności, istoty modeli harmonicznych, modeli z sezonowością oraz podstawowych modeli procesów stochastycznych, ogólnych zasad wyznaczania rozkładów roszczeń w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych, modeli ryzyka indywidualnego i kolektywnego, opisu elementów kontraktu w ubezpieczeniach na życie i rentowych, procedur wyznaczania składki w ubezpieczeniach na życie i pokrewnych oraz rentowych (quasi-emerytalnych) i pokrewnych, modeli umieralności,
 • identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym, złożonych strategii inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych o skomplikowanej strukturze, strategii zarządzania ryzykiem w oparciu o istniejące instrumenty pochodne, rodzajów instrumentów pochodnych i czynników kształtujących ich ceny, metod wyceny instrumentów pochodnych wraz z ograniczeniami w ich stosowaniu.

Absolwent posiada następujące umiejętności:

 • podejmowania decyzji finansowych dotyczących instytucji ubezpieczeniowych na poziomie strategicznym,
 • doradcze w zakresie optymalizacji podziału i zarządzania ryzykiem, konstruowania strategii inwestycyjnych w oparciu o istniejące instrumenty finansowe i projektowania strategii zarządzania ryzykiem w oparciu o instrumenty pochodne, wykorzystania narzędzi komputerowych do wyceny instrumentów pochodnych, stosowania wybranych metod analizy ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji oraz portfela kredytowego,
 • wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych oraz pakietów obliczeniowych w celu postawienia adekwatnej prognozy, wyznaczenia rozkładu całkowitych roszczeń na podstawie znanych prawdopodobieństw roszczeń dla poszczególnych ryzyk (model ryzyka indywidualnego) oraz rozkład całkowitych roszczeń na podstawie znanych rozkładów roszczeń dla poszczególnych ryzyk (model ryzyka kolektywnego), kalkulacji składki w ubezpieczeniach życiowych oraz rentach życiowych,
 • samodzielnego rozwoju zawodowego i poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań w produktach finansowych i ubezpieczeniowych.

Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

 • analityk zajmujący się oceną ryzyka w instytucjach sektora finansowego,
 • analityk zajmujący się oceną ryzyka oraz jego zarządzaniem w podmiotach gospodarczych,
 • asystent brokera ubezpieczeniowego zajmujący się zawieraniem lub pośredniczeniem przy zawieraniu umowy ubezpieczenia oraz opracowywaniem i realizowaniem roszczeń ubezpieczonego wobec zakładu ubezpieczeń. Po zdaniu egzaminu brokerskiego jest przygotowany do pełnienia funkcji brokera ubezpieczeniowego,
 • analityk zajmujący się w zakładzie ubezpieczeń kalkulacją ryzyka, wyceną zobowiązań wobec klientów i wyceną produktów ubezpieczeniowych (np. kalkulacja składki, profilu rentowności);

Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

 • działach finansowo-podatkowych podmiotów gospodarczych,
 • instytucjach finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa inwestycyjne i emerytalne),
 • podmiotach sektora finansów publicznych (np. jednostki i zakłady budżetowe, ZUS),
 • biurach brokerskich.

Jak do nas trafić


mapa wneiz