Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Jarczok-Guzy 109
Strony: 109–118
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-10
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem niniejszego artykułu jest ukazanie kategorii małego podatnika jako narzędzia stra­tegii podatkowej przedsiębiorstw. W opracowaniu omówiono warunki konieczne do spełnienia statusu małego podatnika oraz najważniejsze przywileje wiążące się z tą instytucją. Następnie przeprowadzono analizę wpływu wykorzystania przywilejów na wysokość ciężaru podatkowego z wykorzystaniem danych liczbowych.
Metodologia badania – Analiza regulacji prawnych oraz symulacja skutków ekonomicznych na podstawie da­nych pozyskanych z istniejącego przedsiębiorstwa.
Wynik – Kategoria małego podatnika jest narzędziem strategii podatkowej i zapewnia podatnikowi przywileje w podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycz­nych. Wykorzystanie tych przywilejów skutkuje odroczeniem płatności podatku w czasie oraz minimalizacją obciążenia.
Oryginalność/wartość – Wskazanie na skutki ekonomiczne korzystania ze statusu małego podatnika przez przedsiębiorstwa w podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku do­chodowym od osób prawnych.
Słowa kluczowe: mały podatnik, metoda kasowa, jednorazowy odpis amortyzacyjny

CATEGORY OF SMALL TAXPAYER IN THE CORPORATE TAX STRATEGY

Abstract
Purpose – The purpose of this article is to show the category of small taxpayer as a tool of corporate tax strategy. The article discusses the conditions necessary to meet the status of a small taxpayer and the most important privileges related with this institution. Then it was made an analysis of the impact of the use of privi­leges on the amount of the tax burden using figures.
Design/methodology/approach – Analysis of legal regulations and simulate the economic impact on the basis of data obtained from existing business.
Findings – Category of small taxpayer is a tool of tax strategy and provides the taxpayer privileges in the tax on goods and services, personal income tax, corporate income tax. The use of these advantages results in deferral of tax payments in time and minimizing the tax burden.
Originality/value – Indication of the effects of the economic benefit from the status of a small taxpayer by com­panies in the tax on goods and services, personal income tax and corporate income tax.
Keywords: small taxpayer, the cash method, one-time amortization charge