Zeszyty naukowe
 1. Praca powinna być dostarczona na nośniku elektronicznym w pliku zapisanym w edytorze Microsoft Office Word (do wersji Word 2013) wraz z jednym wydrukiem w formacie A4. Dostarczony nośnik powinien być wolny od wirusów.
 2. Tekst zapisany na nośniku musi być identyczny z wydrukiem.
 3. Minimalna objętość artykułu to 20.000 znaków ze spacjami (0,5 arkusza), natomiast maksymalnie 10-12 stron maszynopisu sformatowanego według wskazań.
 4. Format strony A4:
  • Marginesy (lewy i prawy, górny i dolny) – 2,5 cm,
  • Interlinia w tekście głównym – 1,5,
  • Interlinia w streszczeniach,  przypisach i wykazie literatury – 1,0,
  • Tekst główny i tytuły podrozdziałów czcionka Times New Roman – 12 pkt., tytuły podrozdziałów – bold,
  • Tekst streszczeń, przypisów i źródeł pod tabelami i rysunkami Times New Roman - czcionka 10 pkt. (zob. wskazówki szczegółowe),
  • Tekst wzorów – czcionka 10 pkt. (zob. wskazówki szczegółowe).
 5. Należy stosować przypisy dolne, a w odniesieniu do pozycji literaturowych zapis zgodny ze stylem APA edycja 6 w tekście i na końcu artykułu (zob. wskazówki szczegółowe).
 6. Tabele i rysunki – zob. wskazówki szczegółowe.
 7. Maszynopis powinien być kompletny, tzn. powinien zawierać: stronę tytułową z podanym imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem artykułu, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, wstęp (wprowadzenie), podrozdziały (ponumerowane), podsumowanie, spis literatury. Układ referatu powinien być zgodny z poniższym WZOREM.
 8. Ułatwieniem dla autorów może być wykorzystanie załączonego SZABLONU, zawierającego opisane zasady edytorskie doc(do pobrania)

 9. Teksty niespełniające wymogów nie będą kwalifikowane do druku.
 10. Nadesłane teksty podlegają recenzji naukowej. Do publikacji w „Finanse, Rynki Finanasowe, Ubezpieczenia” będą kierowane teksty, które uzyskały pozytywną recenzję.


WZÓR


Tytuł artykułu
( bold, wycentrowane; czcionka 16 pkt.)

Imię i nazwisko*
( bold, wycentrowane; czcionka 12 pkt.)

Streszczenie (w języku polskim): W artykule …. (czcionka 10 pkt.).
Tekst …. (czcionka 10 pkt.).
Słowa kluczowe: … (czcionka 10 pkt.).

Wprowadzenie  (czcionka 12 pkt., bold)
Tekst …. (czcionka 12 pkt.).

1. Tytuł podrozdziału (czcionka standardowa 12 pkt., bold)
Tekst …. (czcionka 12 pkt.).
2. Tytuł podrozdziału
Tekst …. (czcionka 12 pkt.).

Uwagi końcowe (czcionka standardowa 12 pkt., bold)
Tekst …. (czcionka 12 pkt.).

Literatura (czcionka standardowa 12 pkt., bold)
Tekst …. (czcionka 10 pkt.).

Spis – zobacz wskazówki szczegółowe.

TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM
(litery drukowane, bold, do lewej, czcionka 10 pkt.)

Abstract (bold, do lewej, czcionka 10 pkt.): >

Tekst …. (czcionka 10 pkt.).

Keywords: … (czcionka 10 pkt.).

* Informacja o autorze w przypisie – odwołanie zaznaczone gwiazdką (*) – prosimy o podanie: tytułu i/lub stopnia naukowego, imienia i nazwiska, pełnej nazwy i adresu jednostki naukowej/gospodarczej, adresu e-mail, ewentualnie nr telefonu.