Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Profil ogólnoakademicki

Od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Filologiczny prowadzi nabór na kierunek Dziennikarstwo i zarządzanie mediami, realizowany wspólnie przez Wydział Filologiczny i Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Oznacza to, że zajęcia w równej części są prowadzone przez kadrę Wydziału Filologicznego i Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Informacje o kierunku
Celem kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i zarządzanie mediami jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w zakresie szeroko rozumianej komunikacji społecznej i medialnej oraz wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne (zwłaszcza o charakterze ekonomicznym i zarządczym), umożliwiające zarządzanie w instytucjach medialnych.

Studenci kierunku Dziennikarstwo i zarządzanie mediami mają do wyboru następujące specjalności:
  1. menedżer w mediach
  2. dziennikarstwo regionalne i transgraniczne
  3. teoria i praktyka dziennikarska
Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra oraz jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia i studiów podyplomowych.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i zarządzanie mediamiw zależności od ukończonej specjalności – będzie przygotowany do podjęcia pracy odpowiednio:
  • po ukończeniu specjalności MENEDŻER W MEDIACH – w gremiach zarządczych, nadzorczych różnych firm medialnych oraz do zakładania własnej działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianej komunikacji społecznej i medialnej,
  • po ukończeniu specjalności DZIENNIKARSTWO REGIONALNE I TRANSGRANICZNE – w mediach lokalnych, regionalnych, przygranicznych i transgranicznych, mediach mniejszości narodowych, a także w instytucjach współpracy regionalnej (makro- i mikroregiony) w ramach polityki regionów UE czy też w instytucjach centralnych UE zajmujących się współpracą transgraniczną i regionalną,
  • po ukończeniu specjalności TEORIA I PRAKTYKA DZIENNIKARSKA – we wszystkich rodzajach mediów (z uwzględnieniem nowych mediów) w zawodzie dziennikarza (z uwzględnieniem funkcji redaktora i redaktora-wydawcy).

Jak do nas trafić


mapa wneiz