Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Profil ogólnoakademicki

Na kierunku Zarządzanie - studia I stopnia student ma możliwość napisania pracy licencjackiej w ramach następujących specjalności:
Na kierunku Zarządzanie - studia II stopnia student ma możliwość napisania pracy magisterskiej w ramach następujących specjalności :
Kierunek Zarządzanie posiada akredytację potwierdzającą jakość kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim - wydaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

W trakcie nauki studenci mają możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa (firmy) bez względu na przedmiot i rodzaj działalności, formę organizacyjno-prawną czy wielkość. Poznają miejsce, rolę i cele przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, zasady gospodarowania jego kapitałem finansowym, rzeczowym i ludzkim. Studenci poznają także metody analiz i ocen wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają m.in. umiejętności z zakresu zasad gospodarowania kapitałem finansowym, rzeczowym i ludzkim przedsiębiorstwa, samodzielnego dokonywania analiz i ocen wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw, form współdziałania przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi, są przygotowani do organizacji handlu zagranicznego, pracy w zarządach i służbach marketingowych, a także do organizowania własnego biznesu.

Wykaz haseł do identyfikacji prac dyplomowych:
 • Analiza otoczenia
 • Badania marketingowe
 • Businessplan
 • Efektywność kapitału ludzkiego
 • E-marketing
 • Etyka biznesu
 • Etyka zarządzania
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Handel
 • Kapitał intelektualny
 • Kapitał społeczny organizacji
 • Koncepcje zarządzania
 • Konsumpcja
 • Marketing
 • Motywowanie pracowników
 • Ocenianie pracowników
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Przedsiębiorczość
 • Przywództwo
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • Szkolenia pracowników
 • Zachowania konsumentów
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie środowiskowe
 • Zarządzanie wiekiem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Jak do nas trafić


mapa wneiz