Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i NIESTACJONARNE I STOPNIA

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia będą przyjmowani na wybrany kierunek według kolejności wynikającej z liczby punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym i wyznaczonej według algorytmu (do pobrania pdf do pobrania) z uwzględnieniem następującego podziału przedmiotów :

Przedmioty wg grup
I. Geografia
Historia
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie
II.
Język obcy nowożytny
(dla kierunków Informatyka i Ekonometria, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Economics and IT Applications - język angielski;
dla specjalności: Informatyka gospodarcza - studia polsko-niemieckie - język niemiecki)
III.
Geografia
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Informatyka
Fizyka i Astronomia
Biologia
Chemia
Język obcy nowożytny


LAUREACI OLIMPIAD
Laureaci olimpiad wyszczególnionych w pliku ( pdfdo pobrania) korzystają z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w latach 2015-2017.

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów co najmniej I stopnia. Kandydaci będą przyjmowani na kierunek wg kolejności wynikającej z otrzymanej sumy punktów:

W=0,5O + 0,5Ś

O - Ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej I stopnia;
Ś - Średnia z przebiegu studiów co najmniej I stopnia potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające kwalifikacje i kompetencje wystarczające do przyjęcia go  na dany kierunek studiów.  Uznaje się, że takie kwalifikacje i kompetencje posiadają osoby, które:
- ukończyły studia na tym samym lub pokrewnym kierunku. Za kierunek pokrewny uważa się taki, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem  przez absolwenta efektów  kształcenia  zbliżonych  dla danego kierunku.
- w wyniku ukończenia studiów nie uzyskały efektów  kształcenia wymaganych od kandydatów na dany kierunek studiów drugiego stopnia, ale jest możliwe uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez uzupełnienie programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS.  Osoby te mogą uzupełnić  efekty w zakresie wiedzy i umiejętności, realizując określone przedmioty ze studiów I stopnia.
pdfUchwała 201/06/2015 RW ws. wprowadzenia przedm. uzupełniających efekty kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II st. od roku akad. 2015/2016

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA specj. Informatyka gospodarcza

KIERUNEK: INFORMATYKA i EKONOMETRIA
specjalność: Informatyka gospodarcza (studia polsko-niemieckie).


O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych legitymujący się dyplomem ukończenia studiów co najmniej I stopnia.

Dla kandydatów, którzy legitymować się będą dyplomem ukończenia polsko-niemieckiego kierunku studiów Informatyka i Ekonometria o specjalności Informatyka gospodarcza warunkiem przyjęcia jest uzyskanie oceny końcowej co najmniej 3.0 wg niemieckiej skali ocen (dla kandydatów polskich) oraz 2.5 wg niemieckiej skali ocen (dla kandydatów niemieckich).

W przypadku zgłoszenia się większej ilości kandydatów od wyznaczonego limitu przyjęć - pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci I stopnia BSG.

Uwaga: Kierunek Informatyka i Ekonometria, specjalność informatyka gospodarcza (studia polsko - niemieckie) zostanie uruchomiony przy minimalnej ilości kandydatów: II stopień - 30 osób


STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej I stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające kwalifikacje i kompetencje wystarczające do przyjęcia go  na dany kierunek studiów.  Uznaje się, że takie kwalifikacje i kompetencje posiadają osoby, które:
- ukończyły studia na tym samym lub pokrewnym kierunku. Za kierunek pokrewny uważa się taki, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem  przez absolwenta efektów  kształcenia  zbliżonych  dla danego kierunku.
- w wyniku ukończenia studiów nie uzyskały efektów  kształcenia wymaganych od kandydatów na dany kierunek studiów drugiego stopnia, ale jest możliwe uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez uzupełnienie programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS.  Osoby te mogą uzupełnić  efekty w zakresie wiedzy i umiejętności, realizując określone przedmioty ze studiów I stopnia.

pdfUchwała 201/06/2015 RW ws. wprowadzenia przedm. uzupełniających efekty kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II st. od roku akad. 2015/2016

Jak do nas trafić


mapa wneiz