Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
plenfrderu

Procedura recenzowania publikacji w czasopismach na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (obowiązująca od 2013 roku)

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. Rekomendowany jest wariant, w którym autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double-blind review process”). Recenzent powinien wypełnić stosowną deklarację (doc do pobrania).
 3. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b) relacje podległości zawodowej,
  c) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji (w obecnej formie albo po uwzględnieniu uwag recenzenta) lub jego odrzucenia.
 5. Formularz recenzji artykułu w „Studia Informatica Pomerania” (F2) jest dostępny na stronie internetowej czasopisma - (doc do pobrania)
 6. W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji danego dzieła i złożenie przez nich stosownego oświadczenia (Oświadczenie o  wkładzie autorów w powstanie publikacji - doc do pobrania).
 7. Autor jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o niepublikowaniu w innym wydawnictwie tekstu złożonego do danego czasopisma (Oświadczenie autora – doc do pobrania).
 8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów. Lista recenzentów za poprzednie lata zamieszczona jest na stronie internetowej czasopisma.