Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
plenfrderu

 1. Minimalna objętość artykułu to 20.000 znaków ze spacjami (0,5 arkusza), natomiast maksymalnie 10-12 stron maszynopisu sformatowanego według wskazań.
 2. Tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Office Word, zgodnie z następującymi wytycznymi (domyślne ustawienia programu Microsoft Office Word):
  • format strony A4
  • marginesy: 2,5 cm
  • interlinia: 1,5
  • Tekst główny: czcionka Times New Roman 12 pkt., wyrównanie: do lewej, wcięcie z lewej pierwszego wiersza: 1,25 cm
  • Tytuły podrozdziałów: czcionka Times New Roman 12 pkt., pogrubiona, wyrównanie do lewej
  • ponumerowane strony
  • WYŁĄCZONA opcja dzielenia wyrazów
  • proszę NIE STOSOWAĆ w tekście WERSALIKÓW i KAPITALIKÓW
  • tabele, wykresy, rysunki, schematy (edytowalne), wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście, bez ramek
  - niezależnie od tekstu przekazać pliki źródłowe, jeżeli tabele, wykresy itp. były wykonane w programach Excel, Statistica, Illustrator, Corel Draw, Power Point itp.
  - wymiary: szerokość – 124 mm, wysokość – 150 mm
  - minimalna wielkość fontu 6 pkt, maksymalna 10 pkt

  • wzory – preferowany program Math Type lub w innym edytorze wzorów (edytowalne)
   ‒ wielkość czcionki i krój, takie jak w publikacji tekst zasadniczy
  • zdjęcia, skany wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście
  ‒ każdy element graficzny należy dodatkowo przekazać w OSOBNYM PLIKU ŹRÓDŁOWYM
  ‒ fotografie powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi i zapisane w jednym z formatów JPG, TIF lub PDF
  • elementy graficzne w skali szarości
  ‒ z wyjątkiem materiałów, które będą drukowane w kolorze, na co potrzebna jest wcześniejsza zgoda
 3. Dla bibliografii i sposobu cytowań obowiązuje styl APA (zob. pdf wskazówki szczegółowe).
 4. Do artykułu należy dołączyć jego streszczenie w j. polskim i angielskim (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami), tłumaczenie tytułu oraz słowa kluczowe (3-5) w języku angielskim i polskim.
 5. Na potrzeby POL-Indexu należy również określić typ artykułu (zob. wskazówki szczegółowe).
 6. Prosimy też o podanie informacji o autorze/autorach: imię, nazwisko, tytułu i/lub stopień naukowy, pełna nazwa uczelni/instytucji, którą autor reprezentuje, nr telefonu (do wiadomości redakcji), adres e-mail
 7. Uzyskanie ZGODY WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH i podanie żródła pochodzenia materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem autora.
 8. Układ artykułu powinien być zgodny z poniższym WZOREM.
 9. Teksty niespełniające wymogów nie będą przyjmowane.
 10. Nadesłane teksty podlegają recenzji naukowej. Do publikacji w „Studia Informatica Pomerania” będą kierowane teksty, które uzyskały pozytywną recenzję.
 11. Materiały przekazane do Wydawnictwa to:
  • plik w programie Microsoft Office Word
  • ten sam plik w formacie PDF
  • pliki źródłowe wykresów, tabel, schematów, fotografii, skanów, wzorów
WZÓR

Imię i nazwisko
nazwa uczelni lub instytucji (afiliacja)
TYTUŁ ARTYKUŁU
(litery drukowane, bold, wycentrowane; 14 pkt.)


Streszczenie (w języku, w którym napisany jest artykuł):

Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia

Słowa kluczowe: słowo kluczowe 1, słowo kluczowe 2, słowo kluczowe 3, słowo kluczowe 4 .


Wprowadzenie (czcionka 12 pkt., bold)

1. Tytuł podrozdziału (czcionka standardowa 12 pkt., bold)

2. Tytuł podrozdziału

....

Podsumowanie (czcionka standardowa 12 pkt., bold)

Bibliografia (czcionka standardowa 12 pkt., bold)TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM
(lub polskim, jeśli artykuł był napisany po angielsku)
(litery drukowane, bold, wycentrowane, czcionka 12 pkt.)

Summary (Streszczenie)

Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia

Słowa kluczowe: słowo kluczowe 1, słowo kluczowe 2, słowo kluczowe 3, słowo kluczowe 4

Informacja o autorze: (imię, nazwisko, tytuł i/lub stopień naukowy, pełna nazwa uczelni/instytucji, którą autor reprezentuje, nr telefonu (do wiadomości redakcji), adres e mail.