Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Przemysław Polak 105
Strony: 105-117
DOI: 10.18276/si.2015.38-08
pdfpełen tekst

Streszczenie
Złożoność BPMN (Business Process Model and Notation) jest powodem trudności w poprawnym stosowaniu notacji. celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych problemów, jakie sprawia wykorzystanie BPMN w różnych aspektach zarządzania procesami. Autor dokonał przeglądu publikacji związanych z zarządzaniem procesowym, ale niezwiązanych bezpośrednio z analizą systemów informacyjnych, w których wykorzystano do ilustracji BPMN. na tej podstawie zidentyfikowano najczęściej występujące błędy syntaktyczne w modelowaniu za pomocą BPMN i oceniono skalę tego zjawiska. Analiza wykazała, że największe trudności sprawia poprawne zastosowanie przepływów komunikatów oraz zdarzeń typu komunikat, a także rozróżnienie uczestników i wykonawców oraz ich poprawne reprezentowanie na diagramach w postaci basenów i torów.
Słowa kluczowe: zarządzanie procesami biznesowymi, modelowanie procesów biznesowych, BPMN

FAULTS IN BPMN USAGE IN VARIOUS ASPECTS OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Summary
The complexity of BPMN (Business Process Model and Notation) is the cause of difficulties in the correct use of the notation. This article aims to identify the most important problems of BPMN usage in various aspects of process management. The author conducted a review of articles illustrated with BPMN diagrams and related to process management, but not directly related to the analysis of information systems. On that basis, the most common syntactic errors in BPMN modeling were identified and the scale of that phenomenon was assessed. The analysis showed that the greatest difficulties were associated with the correct application of message flows, message events, as well as with the distinction of participants and actors, and their proper representation in the diagrams in the form of pools and lanes.
Keywords: Business Process Management, Business Process Modeling, BPMN