Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Na specjalności uzyskuje się wiedzę o wpływieuwarunkowań makroekonomicznych na procesydecyzyjne podmiotów gospodarczych oraz nabywa siępodstawowe umiejętności adaptowania organizacji dotych zmian. Wśród treści szczególnie eksponowanychna specjalności „Ekonomia menedżerska” sązagadnienia związane z gospodarowaniemposiadanymi zasobami podejmowaniem optymalnychdecyzji ekonomicznych i finansowych, opisemsytuacji na rynku pracy, koniunktury na rynkumiędzynarodowym, zachowań nabywców, wymogówi trendów w aspekcie ekologii oraz prowadzeniemnegocjacji z partnerami biznesowymi i społecznymi.

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta dopełnienia funkcji doradcy kadry zarządczej. Dziękigruntownej wiedzy ekonomicznej absolwent możeodpowiedzialnie wspierać zarządzających wpodejmowaniu decyzji na szczeblu operacyjnym.

Umiejętności absolwenta pozwalają na założeniei prowadzenie działalności gospodarczej lubzajmowanie niesamodzielnego stanowiska wwiększych prywatnych podmiotach gospodarczych.
Absolwent jest także właściwie przygotowany dozajmowania stanowisk w jednostkach samorząduterytorialnego, agencjach rządowych i innychpodmiotach sektora publicznego.
W procesie kształcenia na specjalności kładzie sięszczególny nacisk na kształtowanie postaw moralnychi zachowań etycznych w przyszłej pracy zawodowej.

Absolwent specjalności posiada wiedzę, umiejętnościi kompetencje społeczne przygotowujące do:
  • zajmowania stanowisk w urzędach administracjipaństwowej i samorządowej, a zwłaszcza w wydziałach odpowiedzialnych za wykorzystanie iobsługę funduszy Unii Europejskiej;
  • pełnienia funkcji młodszego specjalisty ds.ekonomicznych w organizacjach i instytucjachzwiązanych z szeroko rozumianą ochronąśrodowiska, tj. regionalne dyrekcje i funduszeochrony środowiska, producentów energii zeźródeł odnawialnych;
  • bycia asystentem zarządu lub młodszym specjalistą w średnich i dużych przedsiębiorstwach państwowych, prywatnych i komunalnych,
  • zajmowania stanowiska samodzielnego pracownika zarządzającego na szczeblu operacyjnym instytucją ekonomii społecznej, fundacją lub stowarzyszeniem pozarządowym.
Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dająteoretyczne i praktyczne podstawy niezbędne douruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Ukończenie specjalności „Ekonomia menedżerska” stwarza przede wszystkim możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia o tym samym lub zbliżonym profilu, w celu pogłębienia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności umożliwiających samodzielne zarządzanie średnimi idużymi przedsiębiorstwami. Poza tym absolwent specjalności może podjąć dalsze specjalistyczne kształcenie w kierunki zarządzania instytucjami ochrony zdrowia, sportu lub turystyki. Możliwe jestrównież podnoszenie przez absolwenta kwalifikacji wzakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, procesówłączenia się przedsiębiorstw, ekobiznesu i kształtowania własnych kompetencji menedżerskich.

Jak do nas trafić


mapa wneiz