Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Przedmioty wykładane
 • finanse, bankowość
 • finanse samorządowe
 • systemy podatkowe
 • rynek finansowy
 • rynek kapitałowy
 • ubezpieczenia
 • finanse publiczne, systemy bankowe
 • gospodarka instytucji budżetowych
 • instrumenty pochodne
 • finanse przedsiębiorstw
 • zarządzanie finansami

Seminaria magisterskie


Prof.  dr hab. Teresa Lubińska
1. Gospodarka finansowa w edukacji, kulturze, ochronie zdrowia, pomocy społecznej
2. Finanse jednostek samorządu terytorialnego
3. Fundusze UE
4. Nowoczesne metody planowania i kontroli – m.in. budżet zadaniowy, planowanie strategiczne, planowanie budżetowe
5. Podatki jako źródła dochodów budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Seminaria licencjackiedr Waldemar Aspadarec
1. Rynek kapitałowy i jego rola w gospodarce. Kierunki rozwoju polskiego rynku kapitałowego – prywatyzacja GPW
2. Otwarte Fundusze Emerytalne
3. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
4. Instrumenty zarządzania ryzykiem
5. Analiza fundamentalna
6. Analiza techniczna
7. System finansowy w Polsce , a przystąpienie do strefy Euro
8. Dług publiczny i instrumenty jego finansowania
9. Polityka dywidend w spółkach akcyjnych
10. System nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce

dr Izabela Nawrolska
1. Ocena finansowa wybranego przedsiębiorstwa
2. Analiza budżetów wybranych gmin, powiatów, miast
3. Polityka podatkowa jednostek samorządu terytorialnego
4. Metody i finansowanie przeciwdziałania bezrobociu
5. Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

dr Natalia Marska-Dzioba
1. Finanse publiczne
2. Rynek usług finansowych
3. Finanse przedsiebiorstw
4. Finanse ubezpieczeń
5. Finanse polityki społecznej
6. Finanse i projekty Unii Europejskiej

dr Marek Zwolankowski
I. Makrofinanse
1. Ocena skuteczności polityki pieniężnej NBP.
2. Operacje otwartego rynku jako narzędzie polityki pieniężnej NBP.
3. Rynek pieniężny i jego rola w regulowaniu płynności finansowej w sektorze bankowym.
4. Analiza zmienności rynkowych stóp procentowych w Polsce.
5. Dynamika struktur polskiego rynku finansowego.
6. Badanie stabilności polskiego systemu finansowego.
7. Warunki i kierunki rozwoju polskiego rynku giełdowego (ze szczególnym uwzględnieniem prywatyzacji GPW).
8. Kryzys finansowy – przyczyny i skutki.
9. Ocena przemian w sektorze banków komercyjnych w Polsce.
10. Ocena przemian w sektorze banków spółdzielczych w Polsce.
11. Ewolucja polskiego rynku bankowości detalicznej.
12. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych.
13. Narzędzia finansowania długu publicznego.
14. Zasady funkcjonowania i strategia inwestycyjna OFE.
15. Polski system finansowy w perspektywie przyjęcia euro w Polsce.

II. Mikrofinanse
1. Założenia i narzędzia analizy fundamentalnej (na przykładzie …).
2. Założenia i narzędzia analizy technicznej (na przykładzie ...)
3. Ocena bankowych pakietów dla sektora małych i średnich firm (na przykładzie analizy porównawczej ofert wybranych banków).
4. Aspekty finansowe cyklu życia małej firmy.
5. Kryteria i warunki udzielania kredytów hipotecznych (na przykładzie banku X).
6. Ocena strategii inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego ….
7. Budowanie strategii inwestycyjnej na rynku akcji i narzędzia jej oceny.
8. Pierwsza oferta publiczna na polskim rynku akcji – organizacja i kryteria oceny (na przykładzie Spółki Akcyjnej X).
9. Ocena strategii finansowania się przedsiębiorstw na rynku papierów wartościowych.
10. Badanie kondycji ekonomicznej banku komercyjnego (na przykładzie wybranego banku notowanego na GPW).
11. Badanie kondycji ekonomicznej instytucji ubezpieczeniowych (na przykładzie …).
12. Gospodarka finansowa a strategia inwestycyjna OFE.
13. Ocena efektywności leasingu jako techniki finansowania.
14. Ocena faktoringu jako narzędzia finansowania.
15. Instrumenty zarządzania ryzykiem finansowym.

Jak do nas trafić


mapa wneiz