Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Zarząadzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we współczesnej gospodarce

Redakcja naukowa:
Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz


Rok wydania: 2016

Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych w XXI wieku następuje w warunkach niezwykle zmiennych, wyrażających się ciągłą turbulencją i złożonością otoczenia tak, iż niekiedy można odnieść wrażenie, że następuje on w chaosie. Globalizacja rynków, produktów, technologii czy też kultury organizacyjnej wymagają odmiennego podejścia do procesu zarządzania przedsiębiorstwami, formułowania ich celów i strategii, jak również do kryteriów oceny efektów ich działalności.

W takich warunkach prowadzenie działalności gospodarczej jest szczególnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw, które muszą nauczyć się praktycznie przewidywać przyszłość. W aktualnych realiach gospodarczych o efektach i przyszłych możliwościach rozwojowych przedsiębiorstw decydują w znacznej mierze charakter i intensywność różnorodnych przedsięwzięć dostosowujących zachowanie przedsiębiorstwa przemysłowego do wymogów globalnego rynku oraz stanu, struktury, złożoności i dynamiki ich otoczenia. Niezmiernie ważnym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego jest racjonalne zarządzanie, w którym powinni brać udział wszyscy pracownicy danej firmy, ponieważ tylko wtedy można kształtować jej działanie i kierować określone działania na osiągnięcie długofalowego sukcesu.

Recenzowane opracowanie, napisane przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, pod redakcją naukową prof. prof. Joanny Wiśniewskiej i Krzysztofa Janasza, stanowi wartościowe studium teoretyczno-metodyczno-poznawcze przedstawiające zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym w przekrojach lokalnym i ogólnopolskim. Opiniowana praca wpisuje się w teorię i praktykę zarządzania współczesnymi organizacjami i jego uwarunkowaniami, tj. niezwykle ważnej problematyki zaliczanej do nurtu zarządzania strategicznego i rozwoju przedsiębiorstw.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. dhc. mult. Ryszarda Borowieckiego
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 


Innowacje i procesy transferu technologii
w strategicznym zarządzaniu organizacjami

Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz


Rok wydania: 2015

Współcześnie problematyka innowacyjności organizacji ma pierwszorzędne znaczenie w wymiarze globalnym, jak i poszczególnych państw, sektorów, sekcji, działów oraz pojedynczych podmiotów (organizacji) gospodarki. Tempo i zakres innowacyjności organizacji to nowoczesny i jeden z najważniejszych czynników rozwoju organizacji, a tym samym gospodarki i społeczeństwa. Innowacje, a także procesy transferu technologii mają decydujący wpływ na konkurencyjność organizacji i poszczególnych dziedzin działalności ludzkiej. To innowacje i procesy ich akceleracji umożliwiły przejście od obowiązującego przez tysiąclecia społeczeństwa agrarnego do nowoczesnych faz jego rozwoju przemysłowego, a obecnie informatyczno-usługowego. Nastąpiło to w niebywale krótkim okresie z punktu widzenia wymiaru czasu historycznego.

Niezmiernie ważnym aspektem funkcjonowania organizacji jest wprowadzanie innowacji i korzystanie z procesów transferu technologii. Należy stwierdzić, że dla podmiotu gospodarującego strategiczne znaczenie mają procesy zarządzania innowacjami i procesami transferu technologii, które są składowymi ogólnej (globalnej) strategii, obejmującej inne dziedziny jego działania.

Praca napisana pod redakcją prof. prof. Joanny Wiśniewskiej i Krzysztofa Janasza jest rzetelnym, merytorycznym opracowaniem, syntetyzującym współczesną wiedzę dotyczącą problematyki zarządzania innowacjami i procesami transferu technologii wspartą wynikami badań o wpływie współpracy (kooperacji) przedsiębiorstw na innowacyjności przedsiębiorstw.

Należy podkreślić, że recenzowana monografia mieści się w obszarze zarządzania strategicznego i dotyczy nowego, zasobowego spojrzenia na niezwykle ważną problematykę innowacji i procesów transferu technologii zachodzących w organizacjach różnego typu.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 


Transfer technologii
w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce

Roman Tylżanowski
Zaproponowane nowatorskie podejście do zagadnień dotyczących transferu technologii, zwłaszcza w zakresie ekonometrycznego modelowania procesów przekazania i pozyskania technologii, pozwoliło na zidentyfikowanie oraz ocenę wpływu uwarunkowań współtworzących i determinujących procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce. Do najważniejszych atutów opracowania zaliczyć można m.in.:

• temat pracy – istotny i ważny z punktu widzenia rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, a zarazem słabo przebadany, odnoszący się do transferu technologii w przedsiębiorstwach wysokiej techniki,
• wyraźnie sprecyzowany cel, którego wybór jest wszechstronnie uzasadniony przeglądem literatury obszaru badawczego i oceną stanu praktyki gospodarczej w tym zakresie, konsekwentnie realizowany w poszczególnych rozdziałach,
• wzbogacanie dotychczasowej wiedzy o przedmiocie badań,
• umiejętne łączenie zagadnień teoretycznych z oceną zjawisk ekonomicznych opisujących skomplikowaną rzeczywistość dotyczącą transferu technologii,
• poprawność stosowanych metod badawczych, znajomość ich walorów i braków,
• wieloźródłowa koncepcja badań z wykorzystaniem metodyki, którą się dotychczas nie posługiwano w ocenie procesów transferu technologii,
• rozpoznanie przejawów uwarunkowań transferu technologii do przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki,
• sformułowanie szeregu użytecznych rekomendacji.
(Z recenzji dr hab. prof. US Krzysztofa Janasza i dr hab. prof. UEP Dariusza Nowaka)

Poruszana w książce problematyka jest istotna zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu innowacji i transferu technologii, osób podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także studentów uczelni wyższych na kierunku ekonomia i zarządzanie.
 


Jak do nas trafić


mapa wneiz