Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 

 

Przedmioty wykładanePrzedmioty wykładane przez pracowników Instytutu
 • Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw
 • Efektywność inwestycji
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
 • Ekonomika produkcji
 • Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Innowacje w przedsiębiorstwie
 • Kompleksowe zarządzanie jakością
 • Kształtowanie struktury kapitału w przedsiębiorstwach
 • Logistyka
 • Metody doskonalenia jakości
 • Metody ilościowe w zarządzaniu finansami
 • Metody i techniki doskonalenia jakości
 • Metody oceny projektów gospodarczych
 • Metody wyceny przedsiębiorstw
 • Nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwie
 • Nauka o organizacji
 • Nowoczesne formy przedsiębiorstw
 • Ocena efektywności inwestycji
 • Planowanie finansowe
 • Planowanie w przedsiębiorstwie
 • Podstawy wyceny przedsiębiorstw
 • Polityka innowacyjna Unii Europejskiej
 • Przedsiębiorczość
 • Przedsiębiorstwo na rynku globalnym
 • Przedsiębiorstwo w otoczeniu przyszłości
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • Strategie rozwoju przemysłu
 • Total Quality Management
 • Tworzenie i funkcjonowanie grup kapitałowych
 • Tworzenie i rozwój grup kapitałowych
 • Wycena przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstw
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie kapitałem trwałym
 • Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie małą firmą
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zaawansowane planowanie finansowe
 • Zaawansowana wycena przedsiębiorstw
 • Zintegrowana ocena efektywności
 • Formy współdziałania przedsiębiorstw
 • Procesy transferu technologii
 • Menedżeryzm i partycypacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie kosztami jakości
 • Zarządzanie jakością produktu
 • Zarządzanie w korporacjach ponadnarodowych
 • Zarządzanie portfelem technologicznym
 • Podejście kompetencyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Zagadnienia na egzaminZakresy zagadnień na egzamin licencjacki i magisterski
Kierunek: Przedsiębiorczość i Inwestycje
pdf egzamin licencjacki

Kierunek Zarządzanie
pdf egzamin licencjacki
pdf egzamin magisterski

Specjalność: Marketingowe zarządzanie MSP
pdf egzamin licencjacki (inżynieryjny) i magisterski

Specjalność Zarządzanie jakością
pdf egzamin licencjacki

Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem
pdf egzamin licencjacki

Specjalność Zarządzanie innowacjami
pdf egzamin magisterski

Specjalność Business Management
pdf egzamin magisterski


Seminaria dyplomoweSeminaria dyplomowe
Dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski
 • Wycena przedsiębiorstw (różne metody i cele wyceny)
 • Ocena efektywności inwestycji (inwestycje przedsiębiorstw, samorządów, finansowanie unijne, inwestycje finansowe gospodarstw domowych)
 • Analiza ryzyka (operacyjne, rynkowe, finansowe oraz inne rodzaje ryzyka)
 • Wycena opcji realnych (przygotowanie firm, instytucji do korekty działania w reakcji na niepewność otoczenia i wycena wartości takich planów)
 • Analiza ekonomiczno-finansowa (firmy, organizacje non-profit, samorząd)
 • Planowanie finansowe (firmy, organizacje non-profit, samorząd)
 • Finansowanie działalności (giełda, kredyt, leasing, fundusze unijne, optymalna i docelowa struktura kapitału)
 • Metody symulacyjne i drzew decyzyjnych w finansach
 • Analiza prawidłowości na rynkach kapitałowych
 • Inne tematy związane z szeroko pojętym zarządzaniem finansami przedsiębiorstw i badaniem prawidłowości w tym obszarze

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
 • Wartość poznawcza i użyteczność praktyczna wskaźników wartości rynkowej na przykładzie wybranych spółek z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
 • Leasing na tle innych jako źródeł finansowania
 • Analiza „efektu małych spółek” na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
 • Ocena efektywności inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju
 • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych na przykładzie ...
 • Analiza porównawcza metod oceny efektywności inwestycji na przykładzie ...
 • Analiza efektywności polskiego sektora bankowego
 • Metody analizy efektywności inwestycji finansowych
 • Metody analizy efektywności inwestycji rzeczowych na przykładzie ...
 • Analiza i ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
 • Metody analizy płynności finansowej podmiotów gospodarczych
 • Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa na przykładzie ...
 • Wycena przedsiębiorstw za pomocą metod dochodowych
 • Wycena przedsiębiorstw za pomocą metod mnożnikowych
 • Wycena przedsiębiorstw metodą skorygowanych aktywów netto
 • Metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych
 • Metody wyceny znaku firmy
 • Metody wyceny patentów
 • Planowanie finansowe w organizacjach gospodarczych
 • Metody szacowania kosztu kapitału własnego na rynkach wschodzących
 • Leasing jako źródło finansowania organizacji gospodarczych
 • Determinanty struktury finansowej w przedsiębiorstwach
 • Obligacje zamienne jako źródło finansowania przedsiębiorstw
 • Metody wyznaczania premii z tytułu ryzyka na potrzeby szacowania kosztu kapitału własnego
 • Polityka dywidendowa a wartość spółki
 • Metody oceny zagrożenia bankructwem
 • Użyteczność analizy dyskryminacyjnej w ocenie zagrożenia bankructwem
 • Metody oceny zdolności kredytowej stosowane przez instytucje finansowe
 • Planowanie finansowe jako narzędzie skutecznego zarządzania
Dr hab. prof. US Krzysztof Janasz
 • Problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 • Procesy innowacyjne a rozwój przedsiębiorstwa
 • Ekonomiczne problemy poprawy jakości w przedsiębiorstwie
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Ocena działalności marketingowej przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Strategie innowacyjne przedsiębiorstw
 • Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw
 • Finansowanie projektów innowacyjnych
 • Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa
 • Kapitał społeczny przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie jakością w organizacji
 • Zarządzanie projektami w organizacji
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Zarządzanie strategiczne w organizacji
Dr hab. prof. US Joanna Wiśniewska
 • Problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 • Procesy innowacyjne a rozwój przedsiębiorstwa
 • Ekonomiczne problemy poprawy jakości w przedsiębiorstwie
 • Ocena działalności marketingowej przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Strategie innowacyjne przedsiębiorstw
 • Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw
 • Finansowanie projektów innowacyjnych
 • Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa
 • Kapitał społeczny przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie jakością w organizacji
 • Zarządzanie projektami w organizacji
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Zarządzanie strategiczne w organizacji
 • Koncepcje logistyczne w działalności przedsiębiorstw
 • Zarządzanie kapitałem trwałym
 • Zarządzanie kapitałem w organizacji
 • Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przedsiębiorstwie
 • Strategie innowacyjne przedsiębiorstw
 • Kierunki zmian w systemach zarządzania organizacji
 • Ocena działalnościinnowacyjnej przedsiębiorstw
 • Procesy transferu technologii w wybranym sektorze gospodarki
 • Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem ( TQM, outsourcing, TBM, BPR, benchmarking )
Dr hab. prof. US Katarzyna Kozioł-Nadolna
 • Kształtowanie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw
 • Strategie innowacyjne przedsiębiorstw
 • Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw
 • Finansowanie projektów innowacyjnych
 • Działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwie
 • Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa
 • Problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 • Strategie innowacyjne przedsiębiorstw
 • Ocena działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
 • Strategie rozwoju przemysłu
 • Ekonomiczne problemy poprawy jakości w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa
 • Kapitał społeczny przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie jakością w organizacji
 • Zarządzanie projektami w organizacji
 • Koncepcje logistyczne w działalności przedsiębiorstw
 • Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przedsiębiorstwie
 • Ekonomika produkcji
 • Kierunki zmian w systemach zarządzania organizacji
 • Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem
 • Kształtowanie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw
 • Strategie innowacyjne przedsiębiorstw
 • Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw
 • Finansowanie projektów innowacyjnych
 • Działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwie
 • Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa
 • Problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 • Strategie innowacyjne przedsiębiorstw
 • Ocena działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
 • Strategie rozwoju przemysłu
 • Ekonomiczne problemy poprawy jakości w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa
 • Kapitał społeczny przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie jakością w organizacji
 • Zarządzanie projektami w organizacji
 • Koncepcje logistyczne w działalności przedsiębiorstw
 • Postęp techniczny i ekonomiczno-organizacyjny w przedsiębiorstwie
 • Ekonomika produkcji
 • Kierunki zmian w systemach zarządzania organizacji
 • Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem

Jak do nas trafić


mapa wneiz