Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 

KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE (studia I stopnia)


Specjalność: KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE
pdf Prezentacja Kompetencje menedżerskie

Istota i cele specjalności
Specjalność Kompetencje menedżerskie na kierunku Zarządzanie powstała w odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku pracy oraz rosnące oczekiwania wobec absolwentów, którzy kończąc studia nie tyko powinni wykazać się odpowiednią wiedzą, ale również umiejętnościami praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. To nowoczesne podejście do studiowania, zawierające program nauczania dostosowany do potrzeb pracodawców.

Specjalność Kompetencje menedżerskie ma na celu rozwijanie kompetencji przydatnych w pracy zawodowej, w tym na stanowiskach menedżerskich, zwłaszcza umiejętności analityczne, organizacyjne i interpersonalne. Jest to kompleksowe podejście łączące „twarde” aspekty zarządzania, takie jak: analiza biznesowa, tworzenie projektów i biznesplanów, wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu itp., i „miękkie” aspekty zarządzania, m.in. rozwijanie potencjału pracowników, usprawnianie komunikacji, zarządzanie pracą zespołową, kształtowanie kultury organizacyjnej, zarządzanie czasem itp.

Dużym atutem specjalności jest udział w symulacyjnej grze biznesowej, w trakcie której studenci mają możliwość wcielenia się w role członków zarządów firm konkurujących między sobą o względy klientów z całego świata. Udział w rozgrywce wymaga wykorzystania, podczas posiedzeń zarządu, wiedzy dotyczącej wielu zagadnień, począwszy od analizy badań rynkowych, projektowania produktów, tworzenia kampanii reklamowych, przez zarządzanie pracownikami, po zarządzanie finansami i działem nowych technologii. Wykorzystywany podczas zajęć symulator od wielu lat rozwijany przez jeden z uniwersytetów amerykańskich, uważany jest za jeden z najlepszych tego typu produktów na świecie.
Wiele przedmiotów prowadzonych jest na podstawie studiów przypadków. Oznacza to, że studenci analizują i podejmują decyzje dotyczące konkretnych i prawdziwych problemów pojawiających się w przedsiębiorstwach, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
 
W trakcie seminariów często zapraszani są praktycy z różnych organizacji, piastujący zróżnicowane stanowiska – począwszy od nowo zatrudnionych asystentów, przez specjalistów różnych dziedzin, po prezesów zarządów czy właścicieli organizacji. Goście dzielą się swoimi doświadczeniami, opowiadają o swojej pracy, sukcesach i porażkach, a także odpowiadają na pytania seminarzystów.

Specjalność Kompetencje menedżerskie jest jedyną, która posiada dodatkowe godziny języka angielskiego, co absolwenci kierunku Zarządzanie bardzo cenią.

Korzyści dla studenta

Ukończenie specjalności Kompetencje menedżerskie niesie ze sobą wiele korzyści, m.in.:
- zdobycie cenionych przez pracodawców kompetencji, niezbędnych do pracy na stanowiskach specjalistycznych oraz menedżerskich w organizacjach różnego typu
- zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami, analizowania i rozwiązywania problemów pojawiających się w organizacjach, a także planowania, organizowania, motywowania, przewodzenia, kontrolowania itp.
- zdobycie umiejętności praktycznych, takich jak: tworzenie projektów, sporządzanie biznesplanów, operowanie narzędziami informatycznymi, praca w zespole, skuteczne komunikowanie, negocjowanie, zarządzanie czasem itp.
- rozwój osobowy, zwłaszcza odkrywanie potencjału studentów i wzmacnianie mocnych stron
- nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami z regionu
- przygotowywanie prac licencjackich  na podstawie badań w przedsiębiorstwach

Perspektywy zatrudnienia
Zdobyte w ramach specjalności kompetencje dają wiele możliwości zawodowych, w tym:
- podjęcie pracy w różnego typu organizacjach: państwowych, prywatnych, pozarządowych
- podjęcie pracy w charakterze specjalisty, konsultanta, menedżera, lidera projektów
- założenie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej
Absolwent specjalności Kompetencje menedżerskie może rozpocząć pracę jako analityk rynku, audytor wewnętrzny czy asystent menadżera, a po kilku latach pracy i zdobywania doświadczeń, objąć stanowisko menedżerskie.
Oferowany program obejmuje zarówno wykształcenie ogólne menedżerskie, przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kierowania zespołami ludzi, jak i specjalistyczne w zakresie zarządzania w dowolnych organizacjach. Specjalność ma na celu przygotowanie absolwentów do realizacji własnej przedsiębiorczości oraz do rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w strukturach zarządzania.

Realizowane przedmioty
W ramach specjalności Kompetencje menedżerskie realizowane są, poza przedmiotami podstawowymi oraz kierunkowymi, m.in. następujące przedmioty:
- Praca współczesnego menedżera
- Komunikacja w organizacji
- Przygotowywanie projektów o dofinansowanie
- E-marketing
- Zarządzanie pracą zespołową
- Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami i pracą zespołową
- Kształtowanie kultury organizacyjnej
- Projektowanie organizacji
- Analiza rynku
- Gry menedżerskie
- Zarządzanie zasobami niematerialnymi
- Operacyjne zarządzanie finansami


Dzięki realizacji treści programowych absolwent specjalności Kompetencje menedżerskie:
ZNA:
- współczesne trendy w zarządzaniu
- mechanizmy zarządzania organizacjami
- wybrane narzędzia zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, projektowania organizacji, zarządzania zespołami
- formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej i procedurę ich zakładania

POTRAFI
- identyfikować problemy organizacji i ich uwarunkowania
- opracować biznes plan przedsięwzięcia
- zorganizować pracę własną oraz zespołu
- ocenić zasadność metod, narzędzi i sposobów zastosowanych do rozwiązania problemów w organizacjach
- stosować poznane narzędzia zarządzania
- stosować narzędzia informatyczne

POSIADA
- zdolności analityczne
- zdolności organizacyjne
- zdolności interpersonalne
- chęć rozwoju i uczenia się
- odporność na stres
- rozwija takie postawy jak: kreatywność, pracowitość, dokładność, komunikatywność, samodzielność, systematyczność


Nowoczesne metody nauczania
Przedmioty prowadzone w ramach specjalności Kompetencje menedżerskie dają możliwość zdobycia potrzebnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania i są realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Znaczna część zajęć odbywa się w formie ćwiczeń i warsztatów, w trakcie których wykorzystywane są m.in. takie metody jak: analizy studiów przypadków (case studies), odgrywanie ról, dyskusje w grupach, prezentacje, metody kwestionariuszowe, gry symulacyjne. W ramach zajęć odbywają się również gościnne wykłady praktyków zarządzania (liderów biznesu) nadające jeszcze większy wymiar praktyczny prezentowanym zagadnieniom. Ważnym elementem są seminaria, bazujące na indywidualnym wsparciu kształcenia – tutoring.

Potencjalni promotorzy:
dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff
dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka
dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila
dr Anna Pluta
dr Karol Kuczera
dr Aleksandra Rudawska

Dodatkowa aktywność
Studenci, którzy wybiorą specjalność Kompetencje menedżerskie mogą wziąć czynny udział w życiu uczelni, włączając się w takie działania jak: organizacja konferencji naukowych, spotkań z przedstawicielami świata biznesu, nauki, kultury i polityki, a także inicjatyw na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i regionu.
Mają również możliwość rozwoju swoich zainteresowań oraz zdobycia umiejętności i doświadczeń w Kole Naukowym Organizacji i Zarządzania „Inicjatywa”, dzięki organizowaniu m.in. takich przedsięwzięć jak: realizacja projektów badawczych, warsztaty, seminaria, spotkania z praktykami, akcje charytatywne, inicjatywy społeczne.

ZARZĄDZANIE  STRATEGICZNE  (studia II stopnia)


Kierunek: ZARZĄDZANIE
(studia II stopnia}

Specjalność: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Istota i cele specjalności
Sukces organizacji jest wynikiem pracy menedżerów, od których wymaga się odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu strategicznego zarządzania organizacją.
Celem specjalności Zarządzanie strategiczne jest kształtowanie dobrze wykwalifikowanych młodych elit menedżerskich o szerokiej wiedzy i bogatych umiejętnościach, szanujących takie wartości jak: rzetelność, profesjonalizm, pracowitość, odpowiedzialność. Absolwent specjalności będzie wyróżniał się zrozumieniem złożoności zarządzania organizacjami i podejmowanych przez nie strategicznych wyborów. Będzie zatem gotowy do zasilenia kadry menedżerskiej przedsiębiorstw regionu.
Specjalność obejmuje zagadnienia niezbędne w rozwijaniu umiejętności całościowego i strategicznego spojrzenia na organizację, uwzględniając kluczowe zasoby i kompetencje, takie jak wiedza, potencjał społeczny, innowacyjność, zarządzanie kulturowe oraz relacje między organizacją a podmiotami w otoczeniu.
Przedmioty prowadzone w ramach specjalności Zarządzanie strategiczne dają możliwość zdobycia potrzebnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania rozwojem organizacji i są realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. W szczególności rozwijana jest zdolność kreatywnego myślenia oraz podejmowania decyzji strategicznych, dlatego też wiele z przedmiotów prowadzonych jest na podstawie studiów przypadku. Oznacza to, że studenci analizują problemy i podejmują decyzje strategiczne dotyczące konkretnych i prawdziwych sytuacji pojawiających się w przedsiębiorstwach, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
W trakcie seminariów często zapraszani są praktycy z różnych organizacji, piastujący zróżnicowane stanowiska – począwszy od nowo zatrudnionych asystentów, przez specjalistów różnych dziedzin, po prezesów zarządów czy właścicieli organizacji. Goście dzielą się swoimi doświadczeniami, opowiadają o swojej pracy, sukcesach i porażkach, a także odpowiadają na pytania seminarzystów.
Korzyści dla studenta
Ukończenie specjalności Zarządzanie strategiczne niesie ze sobą następujące korzyści:
 •  zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami, zarządzania rozwojem organizacji, analizowania i rozwiązywania problemów strategicznych pojawiających się w organizacjach,
 •  zdobycie umiejętności praktycznych, takich jak: przeprowadzenie analizy strategicznej i opracowanie jej wyników, tworzenie projektów, operowanie narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu, praca w zespole, skuteczne komunikowanie i dzielenie się wiedzą,
 •  rozwój osobowy, zwłaszcza odkrywanie potencjału studentów i kierunków ich dalszego rozwoju,
 • poznanie środowiska lokalnego biznesu poprzez nawiązanie kontaktów i współpracę z przedsiębiorcami z regionu,
 •  przygotowywanie prac magisterskich na podstawie badań w przedsiębiorstwach z regionu.

Perspektywy zatrudnienia
Absolwenci specjalności Zarządzanie strategiczne posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na następujących stanowiskach:
 • menedżera każdego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i organizacjach non-profit
 • kierownika w administracji publicznej
 •  analityka procesów biznesowych
 •  analityka zasobów wiedzy i informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych
 •  specjalisty ds. strategii specjalisty ds. rozwoju
 •  specjalisty ds. zarządzania i organizacji

Ponadto absolwenci specjalności będą posiadali wystarczające kompetencje, aby z powodzeniem prowadzić własną działalność gospodarczą.

Realizowane przedmioty
 • Zarządzanie różnorodnością kulturową
 • Gry strategiczne
 • Kształtowanie relacji w biznesie
 • Analiza finansowa w zarządzaniu strategicznym
 • Zarządzanie dynamiczne
 • Marketing wartości
 • Zarządzanie wiedzą
 • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu wiedzą
 • Coaching i mentoring
 • Przywództwo w organizacji (przedmiot prowadzony w języku angielskim)
 • Strategie innowacyjne
 • Nadzór korporacyjny

Dzięki realizacji treści programowych absolwent specjalności Zarządzanie strategiczne:
ZNA:
 • złożoność zarządzania współczesnymi organizacjami
 • uwarunkowania rozwoju organizacji
 • proces tworzenia strategii organizacji
 • współczesne trendy w zarządzaniu strategicznym
 • narzędzia zarządzania strategicznego
 • mechanizmy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie i ich uwarunkowania
 • nowoczesne metody i modele coachingu
 • innowacyjne modele biznesu
 • zasady rozwijania kompetencji przywódczych
 • model systemu zarządzania dynamicznego

POTRAFI:
 • identyfikować problemy organizacji i na tej podstawie podejmować odpowiednie decyzje strategiczne
 • identyfikować uwarunkowania rozwoju organizacji i wpływ otoczenia na działania strategiczne organizacji
 • stosować poznane narzędzia zarządzania strategicznego
 • stosować narzędzia informatyczne w zakresie zarządzania wiedzą
 • identyfikować i oceniać czynniki kreujące długookresową przewagę konkurencyjną
 • zastosować nowoczesne metody analizy dokonań przedsiębiorstwa
 • zorganizować pracę własną oraz zespołu
POSIADA:
 • zdolności organizacyjne
 • zdolności analityczne miejętności interpersonalne
 • umiejętność pracy zespołowej
 • zdolność do dzielenia się wiedzą
 • chęć rozwoju i uczenia się
 • umiejętność podjęcia dyskusji w języku angielskim
 • takie wartości jak: rzetelność, profesjonalizm, pracowitość, odpowiedzialność
Nowoczesne metody nauczania
Znaczna część zajęć odbywa się w formie ćwiczeń i warsztatów, w trakcie których wykorzystywane są takie metody jak: analizy studiów przypadku (case studies), dyskusje i praca w grupach, prezentacje, metody kwestionariuszowe, gry symulacyjne. Przekazywane treści wzbogacone są o liczne przykłady z praktyki. W ramach zajęć odbywają się również gościnne wykłady praktyków zarządzania (liderów biznesu) nadające jeszcze większy wymiar praktyczny prezentowanym zagadnieniom. Ważnym elementem są seminaria, bazujące na indywidualnym wsparciu kształcenia – tutoring.

Potencjalni promotorzy:
dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila
dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff

 Dodatkowa aktywność
Studenci, którzy wybiorą specjalność Zarządzanie strategiczne mogą wziąć czynny udział w życiu uczelni, włączając się w takie działania jak: organizacja konferencji naukowych, spotkań z przedstawicielami świata biznesu, nauki, kultury i innych środowisk, a także inicjatyw na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i regionu.
Studenci mają również możliwość rozwoju swoich zainteresowań oraz zdobycia umiejętności i doświadczeń w Kole Naukowym Organizacji i Zarządzania „Inicjatywa”, dzięki organizowaniu takich przedsięwzięć jak: realizacja projektów badawczych, warsztaty, seminaria, spotkania z praktykami, akcje charytatywne, inicjatywy społeczne.

Jak do nas trafić


mapa wneiz