Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

 

KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE (studia I stopnia)


Specjalność: KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE
pdf Prezentacja Kompetencje menedżerskie

Istota i cele specjalności
Specjalność Kompetencje menedżerskie na kierunku Zarządzanie powstała w odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku pracy oraz rosnące oczekiwania wobec absolwentów, którzy kończąc studia nie tyko powinni wykazać się odpowiednią wiedzą, ale również umiejętnościami praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. To nowoczesne podejście do studiowania, zawierające program nauczania dostosowany do potrzeb pracodawców.
Specjalność Kompetencje menedżerskie ma na celu rozwijanie kompetencji przydatnych w pracy zawodowej, w tym na stanowiskach menedżerskich, zwłaszcza umiejętności analityczne, organizacyjne i interpersonalne. Jest to kompleksowe podejście łączące „twarde” aspekty zarządzania, takie jak: analiza biznesowa, tworzenie projektów i biznesplanów, wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu itp., i „miękkie” aspekty zarządzania, m.in. rozwijanie potencjału pracowników, usprawnianie komunikacji, zarządzanie pracą zespołową, kształtowanie kultury organizacyjnej, zarządzanie czasem itp.
Dużym atutem specjalności jest udział w symulacyjnej grze biznesowej, w trakcie której studenci mają możliwość wcielenia się w role członków zarządów firm konkurujących między sobą o względy klientów z całego świata. Udział w rozgrywce wymaga wykorzystania, podczas posiedzeń zarządu, wiedzy dotyczącej wielu zagadnień, począwszy od analizy badań rynkowych, projektowania produktów, tworzenia kampanii reklamowych, przez zarządzanie pracownikami, po zarządzanie finansami i działem nowych technologii. Wykorzystywany podczas zajęć symulator od wielu lat rozwijany przez jeden z uniwersytetów amerykańskich, uważany jest za jeden z najlepszych tego typu produktów na świecie.
Wiele przedmiotów prowadzonych jest na podstawie studiów przypadków. Oznacza to, że studenci analizują i podejmują decyzje dotyczące konkretnych i prawdziwych problemów pojawiających się w przedsiębiorstwach, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
W trakcie seminariów często zapraszani są praktycy z różnych organizacji, piastujący zróżnicowane stanowiska – począwszy od nowo zatrudnionych asystentów, przez specjalistów różnych dziedzin, po prezesów zarządów czy właścicieli organizacji. Goście dzielą się swoimi doświadczeniami, opowiadają o swojej pracy, sukcesach i porażkach, a także odpowiadają na pytania seminarzystów.
Specjalność Kompetencje menedżerskie jest jedyną, która posiada dodatkowe godziny języka angielskiego, co absolwenci kierunku Zarządzanie bardzo cenią.

Korzyści dla studenta

Ukończenie specjalności Kompetencje menedżerskie niesie ze sobą wiele korzyści, m.in.:
- zdobycie cenionych przez pracodawców kompetencji, niezbędnych do pracy na stanowiskach specjalistycznych oraz menedżerskich w organizacjach różnego typu zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami, analizowania i rozwiązywania problemów pojawiających się w organizacjach, a także planowania, organizowania, motywowania, przewodzenia, kontrolowania itp.
- zdobycie umiejętności praktycznych, takich jak: tworzenie projektów, sporządzanie biznesplanów, operowanie narzędziami informatycznymi, praca w zespole, skuteczne komunikowanie, negocjowanie, zarządzanie czasem itp.
- rozwój osobowy, zwłaszcza odkrywanie potencjału studentów i wzmacnianie mocnych stron
- nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami z regionu
- przygotowywanie prac licencjackich  na podstawie badań w przedsiębiorstwach

Perspektywy zatrudnienia
Zdobyte w ramach specjalności kompetencje dają wiele możliwości zawodowych, w tym:
- podjęcie pracy w różnego typu organizacjach: państwowych, prywatnych, pozarządowych
- podjęcie pracy w charakterze specjalisty, konsultanta
- założenie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej
Absolwent specjalności Kompetencje menedżerskie może rozpocząć pracę jako analityk rynku, audytor wewnętrzny czy asystent menadżera, a po kilku latach pracy i zdobywania doświadczeń, objąć stanowisko menedżerskie.
Oferowany program obejmuje zarówno wykształcenie ogólne menedżerskie, przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kierowania zespołami ludzi, jak i specjalistyczne w zakresie zarządzania w dowolnych organizacjach. Specjalność ma na celu przygotowanie absolwentów do realizacji własnej przedsiębiorczości oraz do rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w strukturach zarządzania.
Realizowane przedmioty
W ramach specjalności Kompetencje menedżerskie realizowane są, poza przedmiotami podstawowymi oraz kierunkowymi, m.in. następujące przedmioty:
Projektowanie organizacji
Gry menedżerskie
Tworzenie projektów biznesowych
Zarządzanie pracą zespołową
Kształtowanie kultury organizacyjnej
Organizacja pracy menedżera
Operacyjne zarządzanie finansami
Komunikacja w organizacji
Analiza rynku E-marketing
Kształtowanie relacji w biznesie
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami i pracą zespołową


Dzięki realizacji treści programowych absolwent specjalności Kompetencje menedżerskie:
ZNA:
- współczesne trendy w zarządzaniu
- mechanizmy zarządzania organizacjami
- wybrane narzędzia zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, projektowania organizacji, zarządzania zespołami
- formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej i procedurę ich zakładania

POTRAFI
- identyfikować problemy organizacji i ich uwarunkowania
- opracować biznes plan przedsięwzięcia
- zorganizować pracę własną oraz zespołu
- ocenić zasadność metod, narzędzi i sposobów zastosowanych do rozwiązania problemów w organizacjach
- stosować poznane narzędzia zarządzania
- stosować narzędzia informatyczne

POSIADA
- zdolności analityczne
- zdolności organizacyjne
- zdolności interpersonalne
- chęć rozwoju i uczenia się
- odporność na stres
- rozwija takie postawy jak: kreatywność, pracowitość, dokładność, komunikatywność, samodzielność, systematyczność


Nowoczesne metody nauczania
Przedmioty prowadzone w ramach specjalności Kompetencje menedżerskie dają możliwość zdobycia potrzebnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania i są realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Znaczna część zajęć odbywa się w formie ćwiczeń i warsztatów, w trakcie których wykorzystywane są m.in. takie metody jak: analizy studiów przypadków (case studies), odgrywanie ról, dyskusje w grupach, prezentacje, metody kwestionariuszowe, gry symulacyjne. W ramach zajęć odbywają się również gościnne wykłady praktyków zarządzania (liderów biznesu) nadające jeszcze większy wymiar praktyczny prezentowanym zagadnieniom. Ważnym elementem są seminaria, bazujące na indywidualnym wsparciu kształcenia – tutoring.

Potencjalni promotorzy:
dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano-Platonoff
dr hab. inż. prof. US Zdzisław Gomółka
dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila
dr Anna Pluta
dr Karol Kuczera
dr Aleksandra Rudawska

Dodatkowa aktywność
Studenci, którzy wybiorą specjalność Kompetencje menedżerskie mogą wziąć czynny udział w życiu uczelni, włączając się w takie działania jak: organizacja konferencji naukowych, spotkań z przedstawicielami świata biznesu, nauki, kultury i polityki, a także inicjatyw na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i regionu.
Mają również możliwość rozwoju swoich zainteresowań oraz zdobycia umiejętności i doświadczeń w Kole Naukowym Organizacji i Zarządzania „Inicjatywa”, dzięki organizowaniu m.in. takich przedsięwzięć jak: realizacja projektów badawczych, warsztaty, seminaria, spotkania z praktykami, akcje charytatywne, inicjatywy społeczne.

Jak do nas trafić


mapa wneiz