Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Informacja o projekcie LAMA „Development of the competitiveness of the labour market and its entities”

Cele projektuCele projektu
Celem projektu było podjęcie współpracy pomiędzy naukowymi partnerami z krajów Wspólnoty, skutkującej transferem wiedzy w szeroko rozumianym zakresie rynku pracy. Realizacja projektu opierała się o główne jego założenie: doprowadzenie do poprawy konkurencyjności lokalnych rynków pracy oraz ich podmiotów. Efekty jakie przynieść miał projekt miały wspierać gospodarkę europejską na drodze do uzyskania pozycji najbardziej konkurencyjnej i i dynamicznie rozwijającej się na świecie.

W tym celu podjęte zostały działania naukowe obejmujące takie zagadnienia, jak: ocena właściwości konkurencyjnych zasobów pracy w regionach i w Europie, analiza zachowań firm na regionalnych rynkach, konkurencyjności rynków pracy i czynników ją determinujących. Poruszane były zagadnienia związane z równowagą zatrudnienia i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Całość działań przewidziana została na 4 lata.

Celem praktycznym transferu wiedzy było podniesienie potencjału wiedzy i kompetencji uczestników projektu oraz wykorzystanie jego efektów do podniesienia konkurencyjności rynków pracy poszczególnych państw europejskich i ich podmiotów w szczególności poprzez: opracowanie rekomendacji dla potrzeb polityki rynku pracy, opracowanie i wdrożenie programów rozwoju kapitału ludzkiego (min. segment ludzi młodych i starszych pracowników); nawiązanie i/lub rozszerzenie współpracy z instytucjami rynku pracy i biznesem oraz stworzenie centrum szkoleniowego.

Ważnym elementem projektu było przeprowadzenie wspólnych badań naukowych, u wszystkich partnerów. Celem badań była ocena postaw i zachowań uczestników europejskich rynków pracy.

Transfer wiedzy odbywał się przede wszystkim poprzez wspólne prace badawcze oraz organizację cyklu spotkań takich jak: wykłady, seminaria, warsztaty i konferencje naukowe. Efektami tych prac były liczne publikacje uczestników projektu, w tym wydawane po angielsku w specjalnym kwartalniku, powołanym dla realizacji zamierzeń.

Podstawowe informacjePodstawowe informacje o projekcie:

 •  Finansowanie: 6 Program Ramowy, Marie Curie Action, Development Scheme

 •  Koordynator projektu: dr Tomasz Bernat

 •  Czas trwania projektu: 4 lata

 •  Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 01.04.2005 - 31.03.2009

 •  Budżet projektu: 680.000 euro

Partnerzy ProjektuPartnerzy Projektu:
 • Uniwersytet Wileński,

 • Wydział Nauk Humanistycznych w Kownie, Litwa

 • Ecole Centrale de Lyon, Francja

 • Institut fur Arbait und Technik, Niemcy

 • Universitet Saint Gallen, Szwajcaria

 • Uczelnia współpracująca przy projekcie LAMA:Tarnopolski Instytut Społecznych i Informatycznych Technologii, Ukraina

Podstawowe działaniaPodstawowe działania projektu:
 •  staże dla młodych naukowców polskich (z Uniwersytetu Szczecińskiego), łącznie 43 osobomiesiące u partnerów projektu,

 •  staże przyjazdowe dla naukowców z Krajów Europejskich w Uniwersytecie Szczecińskim, łącznie 47 osobomiesięcy,

 •  seminaria naukowe i szkolenia dla naukowców i studentów,

 •  konferencje naukowe oraz warsztaty,

 •  wydawanie publikacji okazjonalnych i cyklicznych, zwłaszcza w języku angielskim,

 •  stworzenie i uruchomienia centrum szkoleniowego,

 •  stworzenie elektronicznej platformy wymiany projektu LAMA, przedstawiającej bieżące wydarzenia oraz dorobek całego projektu i uczestniczących w nim jednostek naukowych

Jak do nas trafić


mapa wneiz