Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Na specjalności uzyskuje się wiedzę i umiejętności, które pozwalają na spójne i systemowe podejście na poziomie podstawowym do analizy i formułowania prognoz w odniesieniu do zjawisk ekonomicznych z uwzględnieniem innowacyjności.

Specjalność ta stanowi odpowiedź na coraz większe skomplikowanie procesów gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie. Właściwe zrozumienie i interpretacja zmian w obszarach społecznych, ekologicznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych jest wielkim wyzwaniem dla kadr zarządzających, władz samorządowych, inwestorów oraz gospodarstw domowych.

Absolwent specjalności posiada umiejętność przeprowadzania analiz sektorowych, przy uwzględnianiu zaobserwowanych relacji rynkowych, ryzyka, zjawisk o skali globalnej oraz aspektów środowiskowych, a ponadto:
 • potrafi przeprowadzić sformalizowaną ocenę efektywności oraz benchmarking przedsiębiorstwa, włączając w to analizę ryzyka;
 • potrafi przeprowadzić analizę społeczno-gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju podmiotów,
 • w tym w kontekście prowadzonej polityki regionalnej;
 • potrafi dokonać analizy funkcjonowania w gospodarce małych i średnich przedsiębiorstw oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej;
 • cechuje się aktywną postawą w zakresie poszukiwania wiedzy o gospodarce, a w szczególności o rynku pracy i funkcjonowaniu wybranych rynków międzynarodowych;
 • zna i potrafi zastosować podstawowe metody analizy danych, wykorzystując w tym celu zaawansowane narzędzia informatyczne.
Dodatkowo na specjalności kształtuje się postawę pracy zespołowej i unikanie sytuacji konfliktowych, ale jednocześnie silną gotowość do wyrażania myśli i wysokie standardy etyczne.

Absolwent specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące do:
 • pracy analityka biznesowego w firmach konsultingowych oraz audytorskich;
 • pracy przy ocenie wniosków kredytowych, ubezpieczeniowych lub poręczeniowych w instytucjach finansowych, w tym w bankach, zakładach ubezpieczeń, funduszach kapitałowych oraz instytucjach pożyczkowych tworzonych w ramach wsparcia z Unii Europejskiej;
 • objęcia stanowiska asystenta, samodzielnego referenta specjalisty w jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój strategiczny przedsiębiorstwa;
 • bycia komentatorem medialnym zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce,
 • pełnienia funkcji doradcy gospodarczego w instytucjach rządowych, regionalnych i pozarządowych,
 • świadczenia indywidualnych niezależnych usług analitycznych zainteresowanym inwestorom lub osobom fizycznym.
Absolwent przygotowywany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Ukończenie specjalności „Analizy gospodarcze” stwarza przede wszystkim możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach III stopnia o profilu ekonomicznym. Ponadto możliwym jest dalsze specjalistyczne kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie analizy finansowej, wyceny wartości niematerialnych, zarządzania strategicznego oraz planowania i oceny projektów gospodarczych.

Absolwent specjalności przygotowany jest do pracy w większych grupach projektowym, również jako lider zespołu.

Jak do nas trafić


mapa wneiz