Zeszyty naukowe
Autor: Radosław Ryńca, Dorota Kuchta 239
Strony: 239–251
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Skuteczne zarządzanie organizacją wymaga wykorzystania metod i narzędzi wspierających podejmowanie właściwych decyzji. Słuszne wydaje się poszukiwanie metod zarówno nowych, jak i nowe zastosowanie metod i narzędzi już znanych. W artykule przedstawiono propozycje wykorzystania programowania celowego w zarządzaniu w oparciu o zrównoważoną kartę wyników (BSC). Zaproponowany model pozwoliłby na podejmowanie takich decyzji, które z jednej strony uwzględniałyby występujące ogra niczeniaw organizacji, a z drugiej umożliwiałyby podjęcie inicjatyw, w konsekwencji których możliwe byłoby zrealizowanie celów zawartych w poszczególnych perspektywach zrównoważonej karty wyników. W artykule przedstawiono także przykład wykorzystania zaproponowanego modelu w wybranej szkole wyższej.
Słowa kluczowe: programowanie celowe, zrównoważona karta wyników, szkoła wyższa

THE PROPOSAL OF INTEGRATION GOAL PROGRAMMING AND BALANCED SCORECARD – A MODEL APPROACH AND A CASE STUDY

Abstract:
Effective management of the organization requires the use of methods and tools to support decision making. Whereas it is the search for new methods and try to use in the new method and tools already known. This paper presents a proposal of integration goal programming and the balanced scorecard (BSC). The proposed model would allow to make a decisions, which on the one hand, take into account existing restrictions on the other hand enable organizations to take initiatives in consequence of which would be possible to achieve the objectives contained in the individual perspectives of balanced scorecard. The paper presents also an example of the use of the proposed model in the selected college.
Keywords: programming targeted, balanced scorecard, college