Zeszyty naukowe
Autor: Jolanta Wartini-Twardowska 571
Strony: 571–591
pdfpełen tekst


Streszczenie:
W poszukiwaniu narzędzi efektywnego tworzenia (doskonalenia) wyników grup kapitałowych zaproponowano koncepcję modelu biznesu. Zaprezentowano autorskie podejście do projektowania wartości w złożonych przedsiębiorstwach poprzez pryzmat modeli biznesu jednostek tworzących krąg konsolidacyjny. Taka propozycja wyznacza kierunek dalszych, pogłębionych badań, skoncentrowanych na wartościach dla klientów, z różną siłą przekładających się na wartość dodaną grup kapitałowych. Wczesne rozpoznanie szans i zagrożeń, wynikających z łączenia lub doskonalenia struktury połączonych jednostek gospodarczych o heterogenicznych modelach biznesu, wspiera organizacje w efektywnym podejmowaniu decyzji. Autorka zwróciła uwagę na konieczność wielowymiarowego postępowania w tego typu analizach decyzyjnych, gdzie diagnoza stanu istniejącego (na dzień przejęcia lub reinwestycji) stanowi ich  punkt wyjścia. Uniwersalny scenariusz identyfikacji potencjalnego ryzyka, możliwy do zastosowania przy wycenie akwizycji podmiotów, posłużył do opisu szans (zagrożeń) wybranej pary modeli producentów sektora systemów informatycznych zarządzania.
Metodologia badania – Zastosowanie autorskiej metody badawczej opartej na trzech podstawowych etapach modelowania systemów (konceptualizacja, konstrukcja, aktywna weryfikacja), obejmujących zarówno podejście heurystyczne (konfrontowanie uzyskanych rezultatów z ekspertami dziedzinowymi), jak i algorytmiczne, wykorzystujące koncepcję tzw. maszynowego uczenia, w celu określenia modelu(i) wiodących dla mieszanej architektury biznesu i stworzenia pełnego obrazu sposobności (zagrożeń) rozpatrywanego przedsięwzięcia.
Wynik – Opis autorskiego, wielodyscyplinarnego podejścia do konsolidacji przedsiębiorstw, łączącego koncepcję modelu biznesu i analizę SWOT z teorią rachunkowości; zaproponowanie uniwersalnego scenariusza służącego do rozpoznania potencjalnego ryzyka wyceny przejmowanych jednostek lub wyboru ścieżki rozwoju (reinwestycji) grup kapitałowych i rozłożenia ryzyka w kręgu konsolidacyjnym.
Oryginalność/wartość – Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu do formułowania teorii wyjaśniających tworzenie (wewnętrznej i zewnętrznej) wartości grup; propozycja użytecznej listy pytań, niezbędnej do identyfikacji potencjalnego ryzyka łączenia modeli biznesu i jej weryfikacja na dwóch przykładowych modelach (przypadek producentów sektora systemów informatycznych zarządzania).
Słowa kluczowe: wartość, model biznesu, grupa kapitałowa

THE USEFULNESS OF THE BUSINESS MODEL CONCEPT IN THE CONSOLIDATION PROCESS OF THE GROUP VALUES. THE SECTOR OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PRODUCERS AS A CASE

Abstract:
In the search for the tools of effective creation (improvement) of accomplishments of groups, the author proposed the application of the business model concept, the importance of which has been growing since the beginning of the third millennium. The author presented her unique approach to the designing of value proposition in groups from the perspective of business models of entities forming a consolidation circle. Such a proposal sets the direction of further in-depth studies focused on customer values, translating to a varying degree into the value added of groups. Early recognition of opportunities and threats resulting from the combination or improvement of the structure of combined business entities with heterogenic business models supports an organisation in its effective decision-making process. The author highlighted the necessity of the application of a multidimensional procedure in such decision-related analyses, where the diagnosis of the current state of affairs (as at the acquisition or reinvestment date) is the starting point for them. The author proposed a universal scenario for the identification of potential risks which can be applied in the valuation of the acquisition of business entities, which was further applied to describe the opportunities (threats) for a selected pair of models of Management Information System producers.
Design/methodology/approach – The application of the author’s unique research method based on three basic system modelling stages (conceptualisation, construction, active verification) comprising both the heuristic approach (validating the findings with experts in particular fields) and the algorithmic approach applying the machine learning concept to define leading model(s) for the mixed business architecture and to paint a full picture of opportunities (threats) of the analysed undertaking.
Findings – The description of the author’s unique multidisciplinary approach to the consolidation of enterprises, combining the business model concept and SWOT analysis with accounting theory; the proposal of a universal scenario applied to recognise the potential risk of the valuation of acquired entities or to select the path of development (reinvestments) of economic business combinations in order to distribute the risk in the consolidation circle.
Originality/value – The application of business models concept to formulate theories explaining the creation of group value; a proposed practical list of questions necessary to identify the potential risk of combining business models, and its verification on two demonstration models (the case of the Management Information System producers sector).
Keywords: value, business model, groups