Zeszyty naukowe
Autor: Henryk Gurgul, Łukasz Lach 633
Strony: 633–644
pdfpełen tekst

Abstract:
Goal – The main goal of this paper is to analyse information flow on and between three European stock markets operating in Frankfurt, Vienna and Warsaw.
Methodology – We used ARMA(1,1)-EGARCH-M(1,1) to model conditional variance and then we investigated Granger causality on three stock exchanges operating in Frankfurt, Vienna and Warsaw using the Bayesian large sample correction of the critical values in significance tests.
Results – The results of our study confirm the dominant role of the Frankfurt Stock Exchange since the most significant relationship is the causality from DAX30 returns to the returns of ATX20 and WIG20 which is observed irrespective of the time of the day and the presence of important public news. Moreover, the empirical results of this paper confirm the strong impact of the announcements of macroeconomic news from the U.S. economy on the structure of causal links on the markets analysed.
Originality – To the best of our knowledge, this paper is one of the first contributions that fills the gap in the existing literature by examining the impact of U.S. macroeconomic news announcements on dynamic relations between intraday returns, volatility and trading volume on the three selected European markets.
Keywords: trading volume; return volatility; public news; sequential information arrival; Granger causality

DO PUBLIC NEWS ANNOUNCEMENTS MATTER? THE CASE OF INTRADAY RETURNS, VOLUME AND VOLATILITY RELATIONS IN SELECTED EUROPEAN MARKETS

Abstract:
Cel – Głównym celem pracy jest analiza przepływu informacji na/pomiędzy trzema europejskimi
giełdami działającymi we Frankfurcie, Wiedniu i Warszawie.
Metodologia – Oszacowania zmienności uzyskano w oparciu o model ARMA (1,1)-EGARCH-M (1.1), a następnie zbadano zależności przyczynowe w sensie Grangera na trzech analizowanych giełdach, używając (ze względu na rozmiar próbki) bayesowskiej korekty wartości krytycznych.
Wyniki – Wyniki badań potwierdzają dominującą rolę Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych - najbardziej znaczącym oddziaływaniem jest związek przyczynowy przebiegający w kierunku od stóp zwrotu DAX30 do stóp zwrotu ATX20 i WIG20, który obserwuje się niezależnie od pory dnia i obecności (lub braku) napływu ważnych informacji publicznych. Co więcej, wyniki empiryczne potwierdzają silny wpływ makroekonomicznych ogłoszeń dotyczących amerykańskiej gospodarki na strukturę związków przyczynowych na analizowanych rynkach.
Oryginalność – Zgodnie z najlepszą wiedzą autorów, artykuł ten jest jedną z pierwszych prób wypełnienia luki w literaturze przedmiotu poprzez analizę wpływu makroekonomicznych ogłoszeń dotyczących amerykańskiej gospodarki na strukturę związków przyczynowych pomiędzy stopami zwrotu, zmiennością i wolumenem transakcji na trzech wybranych europejskich rynki w oparciu o wykorzystanie danych typu intraday.
Słowa kluczowe: obrót, powrót zmienności, wiadomość publiczna, przyczynowości Grangera