Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Mączyńska 933
Strony: 933–946
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem referatu jest wskazanie z jednej strony na możliwości społeczno-gospodarczego rozwoju Polski, a z drugiej na ryzyko zagrożeń wynikających z coraz wyraźniejszego w rozwiniętych gospodarkach Zachodu syndromu sekularnej stagnacji dyskutowanej tam nowej hipotezy na ten temat (New Secular Stagnation Hypothesis).
Metodologia badania – Podstawą analiz jest krajowa i zagraniczna literatura przedmiotu. Przedstawiane, w znacznej mierze oparte na hermeneutyce, oceny i wnioski mają ponadto podłoże w analizach danych statystycznych oraz realizowanym od kilku lat cyklu badań dotyczących upadłości przedsiębiorstw. Wyniki analiz upadłości przedsiębiorstw w Polsce można uznać za swego rodzaju soczewkową koncentrację zagrożeń dla społeczno-gospodarczego rozwoju.
Wyniki – Z badań wynika, że choć Polskę cechuje relatywnie bogaty potencjał rozwojowy, to zarazem istnieją silne bariery jego efektywnego wykorzystywania. Potwierdzają to wskazywane w referacie cechy antynomicznego dryfu i takiej oceny nie zmienia fakt relatywnie korzystnych na tle Unii Europejskiej wskaźników wzrostu produktu krajowego brutto (PKB). Identyfikowane w referacie stagnacyjne zagrożenia dla Polski wskazują na konieczność redefinicji polityki społeczno-gospodarczej. Istotne jest zwłaszcza jej ukierunkowanie na racjonalizację rynku pracy i przeciwdziałanie jednemu z najbardziej dotkliwych przejawów marnotrawstwa zasobów, jakim jest bezrobocie.
Oryginalność – Badania ukierunkowane są na łączenie teorii sekularnej stagnacji z analizą barier rozwojowych Polski.
Słowa kluczowe: sekularna stagnacja, anomia, bankructwa, PKB, rynek pracy, bezrobocie, antynomiczny dryf

POLAND’S DEVELOPMENT POTENTIAL IN LIGHT OF THE NEW SECULAR STAGNATION HYPOTHESIS

Abstract:
Purpose – The goal of the paper is to outline both the potential of Poland’s socioeconomic development and the threats posed by the increasingly pronounced syndromes of secular stagnation in the West, in line with the “new secular stagnation hypothesis”.
Design/methodology/approach – The paper is informed by the national and international literature. The opinions and conclusions presented, largely based on hermeneutics, are also corroborated by analysis of statistical data and by a research program studying corporate bankruptcy over the past several years. The results of analysis of corporate bankruptcy in Poland may be deemed to reveal a focal point of threats to socioeconomic development.
Findings – The study shows that although Poland has a relatively rich development potential, there exist some strong barriers to its effective exploitation. This conclusion is confirmed by the symptoms of antinomic drift outlined in the paper, and it remains unaffected by Poland’s relatively high GDP growth relative to other European Union member states. Due to the stagnation threats to Poland identified in the paper, it is necessary to redefine the country’s socioeconomic policy. In particular, it should be reoriented towards the rationalization of the labor market and the prevention of unemployment, which is one of the most severe forms of resource waste.
Originality/value – The study combines secular stagnation theory with analysis of barriers to Poland’s development.
Keywords: secular stagnation, anomy, bankruptcy, GDP, labor market, unemployment, antinomic drift