Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Wołoszyn, Romana Głowicka-Wołoszyn 733
Strony: 733–743
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-64
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem badań było określenie powiązań pomiędzy wybranymi cechami społeczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych a stopą oszczędności w gospodarstwach domowych. Rozpatrywano dwie podstawowe determinanty stopy oszczędności tj. dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego oraz wykształcenie osoby odniesienia w gospodarstwie domowym. Ponadto podjęto próbę określenia powiazań pomiędzy interakcjami wybranych determinant a stopą oszczędności.
Metodologia badania – Podstawę badan stanowiły niepublikowane dane pochodzące z badań gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w latach 2005, 2010 i 2013. W każdym roku było to około 35 tys. gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe podzielono na grupy ze względu na poziom dochodu oraz wykształcenie osoby odniesienia w gospodarstwie domowym. W każdej z podgrup gospodarstw domowych analizowano stopę oszczędności, udział dochodu podgrupy w dochodzie ogółem gospodarstw domowych oraz poziom optymizmu.
Wynik – W analizowanych latach stwierdzono wzrost stopy oszczędności gospodarstw domowych zarówno w okresie koniunktury gospodarczej, jak i spowolnienia. Odnotowano wzrost stóp oszczędności wraz ze wzrostem poziomu zamożności gospodarstw domowych oraz ze wzrostem poziomu wykształcenia głowy rodziny. Natomiast przy ustalonym poziomie dochodu zauważono spadek stóp oszczędności wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia osoby odniesienia.
Oryginalność/wartość – Wartością pracy jest pogłębiona analiza przyczynowo-skutkowa kształtowania się stóp oszczędności w polskich gospodarstwach domowych w zależności od dwóch determinant jakimi były dochód rozporządzalny i wykształcenie głowy gospodarstwa domowego ze szczególnym uwzględnieniem interakcji pomiędzy nimi.
Słowa kluczowe: stopa oszczędności gospodarstw domowych; społeczno-ekonomiczne determinanty oszczędzania

INCOME AND EDUCATION AS DETERMINANTS OF HOUSEHOLD SAVINGS RATE IN POLAND

Abstract:
Purpose – The aim of the study was to determine the relationship between selected socio-economic household’s characteristics and savings rate. Two major determinants of savings rate were considered, namely disposable income and educational attainment of the household’s head. Moreover, an analysis of interactions between the two determinants in the influence they exert on savings rate was attempted.
Design/methodology/approach – The analysis was based on raw micro data from the Household Budget Surveys conducted by Polish Central Statistical Office in 2005, 2010, and 2013. Each year roughly 35 000 households were surveyed. They were examined along the quantile income groups and educational level of their head. In each household subgroup savings rate, income share, and optimism level were analyzed.
Findings – An increase of savings rate was found in analyzed years, during growth equally as during economic slowdown. Moreover, increase of savings rate corresponded to the increase in household affluence and educational attainment of household’s head. However, controlling for income the savings rates dropped as educational level rose.
Originality/value – The value of the paper is an enhanced analysis of the causal link between households’ savings rate and its two major determinants: disposable income and educational level of household’s head, placing special emphasis on the interactions between them.
Keywords: household savings rate, socio-economic determinants of savings