Zeszyty naukowe
Autor: Emilia Stola 657
Strony: 657–665
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-57
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem głównym opracowania jest zdefiniowanie ryzyka bankowego w aspekcie działalności biznesowej banków komercyjnych oraz określenia możliwości oddziaływania ryzyka bankowego na poziom efektywności banku.
Metodologia badania – W opracowaniu zastosowano studia literatury z zakresu ryzyka w teoriach ekonomii na podstawie historii myśli ekonomicznej oraz ryzyka bankowego.
Wynik – W teoriach ekonomicznych nie występuje jednoznaczne zdefiniowanie ryzyka w kontekście funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Wraz z rozwojem narzędzi do pomiaru ryzyka (metody matematyczne, ilościowe itp.) nastąpiła możliwość skwantyfikowania poszczególnych rodzajów ryzyk oraz możliwości wprowadzenia działań prewencyjnych w bankach w celu zniwelowania ewentualnych negatywnych skutków.
Oryginalność/wartość – Powiązanie aspektu ponoszenia ryzyka bankowego w ujęciu pomiaru efektywności banku komercyjnego.
Słowa kluczowe: ryzyko bankowe, banki komercyjne, efektywność

EFFECTIVENESS OF COMMERCIAL BANKS IN THE BANK’S RISK ASPECT

Abstract:
Purpose – The aim of an elaboration is defining the bank risk in the aspect of the main activity of commercial banks – loans and deposit, as well as determining abilities of the influence of the bank risk on the level of the technical effectiveness of the bank.
Design/methodology/approach – In the elaboration were used studies of literature from the scope of the risk in economic theories based on the history of economics and of the bank risk.
Findings – In economic theories the risk isn’t defining appearing in the context of functioning in the market economy. Along with the development of tools for the measurement of the risk (maths methods, quantitative, etc.) a possibility followed to take of individual kinds of risks and the possibility of implementing preventive action at banks in order to level possible of negative effects.
Originality/value – Tying together the aspect of suffering the bank risk in including the measurement of commercial bank’s effectiveness.
Keywords: bank risk, commercial banks, effectiveness