Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Kryk 317
Strony: 317-330
pdf pełen tekst

Streszczenie


W realizacji strategii Europa 2020 i jej inicjatyw przewodnich, z których istotne znaczenia dla środowiska mają Europa efektywnie korzystająca z zasobów i „Unia innowacji", ogromną rolę przypisuje się zwiększaniu efektywności energetycznej i oszczędzaniu energii. Chcąc zachęcić do podejmowania skutecznych działań w tym zakresie, warto prezentować korzyści z tym związane. Z tego względu w artykule przedstawiono potencjalne korzyści ze zwiększania efektywności energetycznej w budynkach, stawiając na końcu pytanie, czy rynek i jego podmioty są w stanie wykorzystać stworzone im szanse?

Słowa kluczowe: zasobooszczędna i niskoemisyjna gospodarka, efektywność energetyczna, korzyści

ENERGY EFFICIENCY IN THE CONTEXT OF CHALLENGES OF RESOURCE EFFICIENCY MANAGEMENT

Summary

In the implementation of the strategy "Europe 2020" and its flagship initiatives, from which importance to the environment are "Resource efficient Europe" and "Innovation Union", a significant role is attributed to increasing energy efficiency and energy saving. To encourage to take effective action in this area it is useful to describe benefits which are associated with it. For this reason, the article presents the potential benefits of increasing energy efficiency in buildings. The article ends with the question, whether the market and its actors are able to take advantage of opportunities facing them?

Keywords: resource-efficient and low-carbon economy, energy efficiency, benefits