Zeszyty naukowe
Autor: Jacek Pera 497
Strony: 497-510
pdf pełen tekst

Streszczenie


Zarządzenie ryzykiem systemowym na odpowiednim poziomie dla danego przedsiębiorstwa decyduje o jego przewadze konkurencyjnej. Należy podjąć zdecydowane działania na poziomie każdego przedsiębiorstwa zmierzające do zarządzenia ryzykiem systemowym. Podjęcie takich działań wpłynie na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa oraz przyczyni się do ograniczenia skutków jego oddziaływania. Mogą to być prace w zakresie koniunktury gospodarczej, inflacji, polityki fiskalnej i monetarnej państwa, polityki państwa dotyczące wsparcia przedsiębiorstw systemowo ważnych, polityki kursu walutowego, ryzyka płynności płatniczej, mikrokonkurencyjności, informacji, polityki wobec ryzyka procesowości.
Celem opracowania jest próba zdefiniowania głównych determinantów określających ryzyko systemowe vs. przedsiębiorstwo i ich wpływ na jego konkurencyjność.

Słowa kluczowe: ryzyko systemowe, konkurencyjność, przedsiębiorstwo

THE NATURE AND VARIETY OF SYSTEMIC RISK AND ITS IMPACT ON THE COMPETITIVENESS OF POLISH ENTERPRISES. THE ATTEMPT TO ASSESS

Summary

The Risk management system at the appropriate level for a company determines its competitive advantage. Decisive action should be taken at the level of each company seeking to arrange systemic risk. To take such actions affect the competitive position of the company and will help to reduce the effects of impact. Such actions are in the works: the economy, inflation, fiscal and monetary policies the state, the state policy in the field of business support systemically important, the exchange rate policy, liquidity risk, information risk policy.

Keywords: systemic risk, competitiveness, company