Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Niszczota 457
Strony: 457-467
pdf pełen tekst

Streszczenie


W artykule podjęto próbę zbadania, czy czynniki ograniczające obecność spółek w międzynarodowych portfelach akcji (powodujące ich niedoważanie) działają z tą samą intensywnością przy podejmowaniu inwestycji w Polsce jak w reszcie krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej. Uzyskane wyniki sugerują istnienie statystycznie istotnych różnic w sposobie oddziaływania wielu czynników, świadczących o lepszej pozycji polskich spółek względem spółek z innych krajów regionu. Z badań wynika, że inwestycje portfelowe w Polsce postrzegane są jako mniej ryzykowne i w mniejszym stopniu obciążone asymetrią informacyjną. Sugerują także zwiększone zainteresowanie spółkami polskimi inwestorów pochodzących z państw o odmiennej kulturze narodowej.

Słowa kluczowe: międzynarodowe portfele akcji, inwestycje portfelowe, home bias, analiza danych panelowych, Grupa Wyszehradzka

A COMPARISON OF THE DETERMINANTS OF FOREIGN BIAS IN EQUITY INVESTMENTS MADE IN POLAND AND IN OTHER COUNTRIES OF THE VISEGRÁD GROUP

Summary

In this study we investigate whether the factors that limit the presence of companies in international equity portfolios have the same effect while making investments in Poland and the remainder of countries from the Visegrád Group. The results suggest the existence of various differences and thus we document that Polish companies are generally perceived as more attractive than companies from other countries in the region. Our findings show that portfolio investments in Poland are most likely perceived to be less risky and to a lesser extent affected by informational asymmetries. Moreover, we show a greater degree of interest in Polish companies from more culturally distant countries.

Keywords: international equity portfolios, portfolio investments, home bias, panel data analysis, Visegrád Group