Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Gabrielczak, Tomasz Serwach 175
Strony: 175-184
pdf pełen tekst

Streszczenie

Z literatury teoretycznej i empirycznej wynika, że przedsiębiorstwa zaangażowane w handel międzynarodowy różnią się od tych podmiotów, które działają jedynie na rynku rodzimym. W artykule podjęto próbę określenia wyróżników uczestników handlu z województwa łódzkiego. Mimo że otrzymano wyniki zbieżne z teorią i licznymi pracami empirycznymi, okazało się, iż importerzy (w tym ci, którzy prowadzą także jednocześnie eksport) cechują się niższą produktywnością pracy niż podmioty nieaktywne na rynkach zagranicznych. W artykule podano potencjalne przyczyny takiego paradoksu.

Słowa kluczowe: handel międzynarodowy, produktywność, przedsiębiorstwo

SPECIFICITY OF FIRMS ENGAGED IN INTERNATIONAL TRADE – LÓDŹ VOIVODESHIP CASE

Summary

Theoretical and empirical literature indicates, that enterprises engaged in international trade significantly differ from those that limit their operations to domestic market. Hereby authors tried to distinguish discriminants of the international trade participants from Łódź Voivodeship Although most of results were convergent to theory and numerous other empirical results, it also turned out that importers (including those who import and export as well) are characterised by lower labour productivity than subjects inactive on international markets. Potential reasons for such situation were presented.

Keywords: international trade, productivity, enterprise