Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Dudziński, Jarosław Narękiewicz 119
Strony: 119-134
pdf pełen tekst

Streszczenie

W artykule przedstawiono kierunki wpływu nowych relacji cen rynku międzynarodowego obserwowanych w XXI wieku na eksport krajów WNP. Wyniki badań wskazują, że struktura eksportu WNP (duży udział surowców) okazała się bardzo korzystnym czynnikiem rozwoju ich eksportu. W efekcie ceny w eksporcie (unit value) tych państw rosły w tempie ponad dwa razy wyższym od średniej światowej. Umożliwiło to – przy zbliżonej dynamice wolumenu wywozu państw WNP i światowego eksportu – uzyskanie ponad dwukrotnie wyższego tempa wzrostu wartości eksportu niż średnia światowa. Wspomniana struktura oddziaływała jednak w kierunku dezintegracji ugrupowania, ponieważ popyt na surowce i żywność pochodzi głównie z krajów trzecich (spoza WNP).

Słowa kluczowe: Wspólnota Niepodległych Państw, ceny światowe, cena a wolumen

NEW PRICE RELATIONS IN INTERNATIONAL TRADE IN THE LIGHT OF THE CIS EXPORTS

Summary

The paper presents the directions of impact of new price relations in the international market on the exports of the CIS countries as observed in the 21st century. The evidence from the research indicates that the structure of the CIS exports (with a large share of commodities) became a significant factor driving up the Commonwealth’s total exports. As a result, export prices (unit values) in this group of countries grew twice as fast as the world average, which given comparable growth rates of exports volume observed for both the CIS and the world as a whole, translated into an overall growth rate of the total export value of this region being twice as high as the world average.

This structure, however, has contributed to the disintegration of the Commonwealth as the demand for commodities is raised mostly by third countries (outside the CIS).

Keywords: Commonwealth of Independent States, world prices, prices versus volume