Zeszyty naukowe
Autor: Ireneusz Miciuła 403
Strony: 403-416
pdf pełen tekst

Streszczenie


W artykule przedstawiono metodykę badań jakości życia w społeczeństwie. Przeanalizowano najpopularniejsze wskaźniki jakości życia oraz kierunki rozwoju nowych miar. Przedstawiono najpopularniejszy wskaźnik HDI i na jego podstawie określono miejsce Polski na świecie. Opisano również wpływ procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw na jakość życia, które oddziałują na ekonomię społeczną i zmiany w otaczającym nas świecie. W artykule omówiono zasady prowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw w zgodzie z regułami zrównoważonego rozwoju, a także wpływ tych przemian na wyniki badań jakość życia społecznego.

Słowa kluczowe: jakość życia, wskaźniki, mierniki syntetyczne, proces restrukturyzacji, zrównoważony rozwój

THE METHODOLOGY OF STUDY THE QUALITY OF LIFE IN SOCIETY AND PLACE POLISH IN THE WORLD

Summary

The article presents the research methodology of quality of life in society. In the article analysis the most common indicators of quality of life and the directions of the development of new measures. Shows the most popular indicator HDI and on the basis of an analysis of Polish places in the world. Also describes the impact of restructuring processes on the quality of life that affect the social economy and changes in the world around us. The article contains the principles of corporate restructuring in accordance with the rules of balanced development, and the impact of these changes on the results of the quality of social life.

Keywords: quality of life, indicators, synthetic meters, restructuring process, balanced development