Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Schroeder 527
Strony: 527-538
pdf pełen tekst

Streszczenie


W artykule omawiono wyniki badań wykorzystywania źródeł informacji o rynkach zagranicznych przez przedsiębiorstwa polskie oraz zlokalizowane w Polsce przedsiębiorstwa z wyłącznym bądź większościowym kapitałem zagranicznym. Analizą porównawczą objęto cztery rodzaje źródeł: wewnętrzne źródła przedsiębiorstwa, kontakty personalne, zewnętrzne źródła drukowane i zewnętrzne źródła dostępne on-line, wraz z określeniem stopnia ich wykorzystania i znaczenia, jakie przedsiębiorstwa przypisują poszczególnym źródłom informacji rynkowej. Z badań wynika, że mimo różnic pod względem zakresu, znaczenia i wykorzystania poszczególnych źródeł informacji, to w porównaniu z wcześniejszymi badaniami polskich przedsiębiorstw są one coraz mniejsze.

Słowa kluczowe: eksport, przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne, badanie rynków eksportowych, źródła informacji, znaczenie źródeł

EXPORT INFORMATION SOURCES USED BY POLISH COMPANIES AND COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL IN POLAND

Summary

The article discusses the results of studies regarding the use of sources of information about foreign markets by the Polish companies and the companies with foreign capital located in Poland. The comparative analysis covers four categories of sources: internal company sources, personal contacts, external printed sources and external on-line sources. The surveyed companies indicated the extend of their use and the importance of the different sources of information. The results show that despite some existing differences as to the scope and degree of importance of the different sources of information, these differences by referring them to the earlier studies of Polish enterprises become increasingly blurred.

Keywords: export, Polish and foreign companies, export markets research, sources of information, importance of sources