Zeszyty naukowe
Autor: Jarosław Kaczmarek 111
Strony: 111–121
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Metoda zaktualizowanej wartości netto jest podstawą obiektywnego kryterium decyzyjnego w rachunku efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Jej zastosowanie wymaga spełnienia szeregu założeń, co nie często jednak znajduje odzwierciedlenie w praktyce. Ponadto, aby wykorzystać zalety metody NPV, niezbędne jest wyeliminowanie istniejących ograniczeń konstrukcyjnych.
Celem opracowania jest wskazanie postulowanej modyfikacji miary NPV w kierunku jej relatywizacji, uwzględnienia zmian struktury czasowej i braku równości stopy procentowej oraz stopy reinwestycji. Kwestie te odnoszą się do problematyki budowania izolowanych modeli wielookresowych oceny efektywności inwestycji.
Słowa kluczowe: efektywność inwestycji, czynnik czasu, metody dynamiczne, modele izolowane

THE ROLE OF TIME FACTOR IN MODIFICATION OF DYNAMIC MEASURES OF INVESTMENT EFFICIENCY ASSESSMENT

Abstract:
Net present value formula is a base for making impartial decisions in the area of investment efficiency calculations. Its use is determined by fulfilling a number of assumptions, which in practical application are often omitted. Besides, to take advantage of all values of NPV it is necessary to eliminate existing construction constrains of that approach.
The main aim of this study is to point the postulated modification of NPV measure in order to relativize it, by taking into consideration changes of time structure and lack of equality between the interest rate and reinvestment rate. That range of problems relates to the issues of building isolated multi-period models assessing the efficiency of investments.
Keywords: efficiency, time factor, dynamic models, isolated multi-period models