Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Jaki 747
Strony: 747–756
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Ryzyko w sposób immanentny wpisane jest w każdy proces decyzyjny, stanowiąc nieodłączny atrybut funkcjonowania współczesnego biznesu. Stąd koncepcja zarządzania wartością, tworzona i rozwijana począwszy od lat 80. XX wieku, podobnie jak i inne koncepcje zarządzania, wiąże się z określonym ryzykiem wynikającym zarówno z jej słabych stron, jak i z uwarunkowań towarzyszących jej implementacji i wykorzystaniu w praktyce gospodarczej. Podstawowym celem artykułu jest zatem prezentacja i analiza występowania ryzyka w koncepcji zarządzania wartością przez pryzmat takich cząstkowych zagadnień, jak: ryzyko w triadzie prowartościowego zarządzania, ryzyko pomiaru wartości, ryzyko wewnętrznych interesariuszy, ryzyko implementacji koncepcji oraz ryzyko koncepcji w świetle doświadczeń globalnego kryzysu gospodarczego. W zakończeniu artykułu wskazano na propozycje działań służących ograniczaniu negatywnych skutków ryzyka w koncepcji zarządzania wartością.
Słowa kluczowe: ryzyko, koncepcja zarządzania wartością, kryzys gospodarczy

SYMPTOMS OF RISK IN VALUE-BASED MANAGEMENT

Abstract:
Risk is inscribed in every decision-making process in an immanent way, constituting an inherent attribute of the contemporary business functioning. Thus, the value-based management concept, created and developed since 1980s, like other management concepts, is related to certain risk arising both from its weaknesses and the conditionings accompanying its implementation and use in the economic practice. Therefore, the primary goal of the article is the presentation and analysis of the occurrence of risk in the value-based management concept in the light of some partial issues, such as: risk in the triad of value focused management, the risk of value measurement, the risk of internal stakeholders, the risk of the concept implementation and the risk of the concept in view of the experiences of the global economic crisis. The final part of the article indicates the proposals of actions aiming at the limitation of the negative consequences of risk in the value-based management concept.
Keywords: risk, value-based management concept, economic crisis