Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Rojek 813
Strony: 813–822
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Łańcuch wartości, jako jedna z koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, znalazł szerokie i powszechne zastosowanie w praktyce gospodarczej od momentu jego popularyzacji, czyli od lat 80. XX wieku. Koncepcja łańcucha wartości implikuje postrzeganie przedsiębiorstwa jako całości wszystkich zadań i działań, które jednostka gospodarcza realizuje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Należy je traktować jako układ funkcji tworzących wartość dodaną, mający duży wpływ na przewagę strategiczną i konkurencyjność przedsiębiorstwa.
W artykule zaprezentowano ideę koncepcji łańcucha wartości, obszary jej oddziaływania, działania
podstawowe i pomocnicze w ramach koncepcji, jak również jej wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: łańcuch wartości, zarządzanie przedsiębiorstwem, konkurencyjność przedsiębiorstwa

THE VALUE CHAIN CONCEPT IN ENTERPRISE MANAGEMENT

Abstract:
A value chain as one of enterprise management concepts has found broad and common application in the economic practice since the moment of its popularization, namely since 1980s. The value chain concept implies perceiving an enterprise as the entirety of all tasks and actions an economic entity implements within the scope of the conducted business activity. They should be treated as a system of functions creating added value, having a great infl uence on the strategic advantage and competitiveness of an enterprise.
The article presents the idea of the value chain concept, the areas of its infl uence, basic and auxiliary actions within the concept, as well as its impact on the effectiveness of the enterprise functioning.
Keywords: Value Chain, Enterprise Management, Competitiveness of an Enterprise