Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Cygańska 9
Strony: 9-18
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – W artykule przeanalizowano wpływ alternatywnych metod amortyzacji środków trwałych na wynik finansowy oraz nadwyżkę finansowa przedsiębiorstwa X.
Metodologia badania – W pracy wykorzystano sprawozdania finansowe, zestawienia środków trwałych, plany amortyzacji, rejestry analityczne środków trwałych, umorzeń i amortyzacji, tabele amortyzacyjne środków trwałych. W celu określenia wpływu alternatywnych metod amortyzacji środków trwałych na wynik finansowy ustalono wartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych posiadanych przez jednostkę przy zastosowaniu zasad polityki amortyzacyjnej stosowanej przez spółkę, metody liniowej i metody malejącego salda.
Wynik – Przeprowadzone badania wykazały, iż stosowanie liniowej metody amortyzacji wpłynęło na osiągnięcie znacznie wyższego (niemalże dwukrotnie) zysku netto w analizowanym okresie w porównaniu z metodą degresywną i polityką amortyzacyjną stosowaną w badanym przedsiębiorstwie. Polityka amortyzacyjna badanej firmy spowodowała najniższe obciążenie jednostki podatkiem dochodowym, uzyskując równocześnie najwyższą zdyskontowaną nadwyżkę finansową.
Oryginalność/wartość – Przeprowadzone badania wykazały, iż dzięki prowadzeniu odpowiedniej polityki amortyzacyjnej przedsiębiorstwo może skutecznie wpływać na obciążenia podatkowe oraz na osiąganą nadwyżkę finansową jednostki.
Słowa kluczowe: metody amortyzacji, środki trwałe, wynik finansowy, nadwyżka finansowa

THE IMPACT OF ALTERNATIVE METHODS OF DEPRECIATION OF FIXED ASSETS FOR PROFIT COMPANY – CASE STUDY

Abstract:
Purpose – The paper examines the impact of alternative methods of depreciation on the financial
performance and financial surplus of the company.
Methodology – The study was based on financial reports, statement of fixed assets, amortization plans, analytical records of fixed assets, depreciation, depreciation tables of fixed assets. In order to determine the impact of alternative methods of depreciation of fixed assets on the financial results there was used straight-line depreciation, sum-of-years-digits method and the methods of depreciation used by the Company X.
Findings – The study showed that the use of straight-line depreciation resulted in achieving a much higher (almost double) in net profit over the period under consideration compared to the sum-of-years-digits method and policies used in the audited company. Depreciation policy has caused the lowest income tax burden on individuals to give at the same time the highest discounted financial surplus.
Originality/value – The study showed that the company through an appropriate policy on depreciation can effectively influence the outcome of corporate finance, tax burden and achieved a financial surplus units.
Keywords: method of depreciation, fixed assets, profit or loss