Zeszyty naukowe
Autor: Błażej Socha 265
Strony: 265–277
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest wyjaśnienie mechanizmu podejmowania decyzji finansowych w firmach rodzinnych przez pryzmat trzech modeli nadzoru właścicielskiego.
Metodologia badania – W artykule przeanalizowano dane finansowe ponad 24 tysięcy małych firm rodzinnych. W celu weryfikacji przyjętych hipotez posłużono się miarami pozycyjnymi oraz testami rozkładu stanowiącymi nieparametryczny odpowiednik jednoczynnikowej ANOVY.
Wynik – Wyniki badania sugerują, że przyjęty model nadzoru właścicielskiego może mieć wpływ na decyzje finansowe podejmowane w firmach rodzinnych. Firmy, w których właściciele (rodzina) są także jedynymi zarządzającymi, cechują się mniejszymi wartościami wskaźnika zadłużenia. Ponadto w małych firmach rodzinnych wykorzystujących do finansowania kapitał obcy, dług ma on na ogół charakter krótkoterminowy.
Oryginalność/wartość – Artykuł, zgodnie z wiedzą autora, jest pierwszym w Polsce opracowaniem, w którym zbadano wpływ modelu nadzoru właścicielskiego na decyzje finansowe firm rodzinnych. Wnioski z przeprowadzonego badania mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia wielowymiarowego aspektu podejmowania decyzji finansowych w specyficznej grupie podmiotów gospodarczych, jaką są firmy rodzinne.
Słowa kluczowe: firmy rodzinne, struktura kapitału, nadzór właścicielski, model finansowania firm rodzinnych, relacja własność–zarządzanie w firmach rodzinnych

FINANCIAL STRUCTURE OF POLISH FAMILY BUSINESSES IN THE CONTEXT OF CORPORATE GOVERNANCE. EMPIRICAL STUDIES

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to clarify the mechanism of financial decision-making in the family business from the perspective of corporate governance.
Design/methodology/approach – The article analyses financial data of more than 24,000 small family business. In order to verify the hypothesis based descriptive statistics and one-way analysis of variance were used.
Findings – Results of the study suggest that the adopted model of corporate governance may affect financial decisions taken in family businesses. Companies in which the owners (family) are the only managers are characterized by lower values of the debt ratio. In addition, the small family businesses use more often shortterm form of debt.
Originality/value – The article, according to the author’s knowledge, is the first study in Poland, which examined the impact of corporate governance model for the financial decisions of family businesses. This paper contributes to a better understanding of the multidimensional aspect of the financial decision-making in a family businesses.
Keywords: family business, capital structure, corporate governance, funding model in family business, ownership-management in family business