Zeszyty naukowe
Autor: Agata Adamska 295
Strony: 295–302
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Prezentacja inwestycji w aktywa emocjonalne nie tylko jako zjawiska, ale także jako obszaru badań naukowych. Samo zjawisko stało się pretekstem do rozważań na temat różnych celów inwestycyjnych oraz postaw ludzkich na rynku aktywów emocjonalnych: kolekcjonowania, inwestowania i spekulowania.
Metodologia badania – Analiza tekstów źródłowych: zarówno raportów dotyczących poszczególnych segmentów rynku inwestycji w aktywa emocjonalne, jak i artykułów naukowych zawierających badania na temat tego typu inwestycji.
Wynik – W artykule zaprezentowane zostały uwarunkowania badawcze wynikające z immanentnych cech inwestycji w aktywa emocjonalne. Uwarunkowania te sprawiają, że jest to obszar analiz niezwykle wrażliwy na poczynione założenia badawcze. Powoduje to, że wyniki poszczególnych badań nie są ze sobą porównywalne, a uogólnienia powinny być dokonywane ze szczególną ostrożnością.
Oryginalność/wartość – Sama tematyka inwestycji w aktywa emocjonalne jest jeszcze mało popularna, nie wykształciły się też metody analiz i oceny tego zjawiska. Artykuł stanowi próbę całościowej prezentacji zjawiska według obecnego stanu wiedzy.
Słowa kluczowe: inwestowanie w pasje, kolekcjonowanie, spekulowanie, wino, sztuka, znaczki, inwestycje alternatywne

INVESTING IN EMOTIONAL ASSETS

Abstract:
Purpose – Presentation of investment in emotional assets, not only as a phenomenon, but also as an area of research. The same phenomenon has become a pretext for reflection on the different investment objectives and human attitudies in the emotional asset market: collecting, investing and speculating.
Design/Methodology/approach – Analysis of source texts: some reports on different segments of market of investment in emotional assets, as well as scientific articles containing research on this type of investment.
Findings – The article presents research conditions resulting from the inherent characteristics of investment in emotional assets. These conditions make it an area of analysis extremely sensitive to the assumptions made by the researchers. This causes the results of individual studies not to be comparable to each other. Generalizations should only be made with caution.
Originality/value – The theme of investment in emotional assets is still not very popular, and a method of analysis and evaluation of this phenomenon has not been dveloped yet. This article attempts to present the present state of knowledge.
Keywords: investments of passion, collecting, speculating, wine, art, stamps, alternative investments