Zeszyty naukowe
Autor: Adrian Struciński 757
Strony: 757–769
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Analiza wpływu tempa wzrostu gospodarczego, koniunktury na rynku giełdowym oraz wysokości stóp procentowych na liczbę oraz wartość spółek wycofywanych z obrotu giełdowego w Polsce w latach 1998–2013.
Metodologia badania – Regresja liniowa liczby i wartości spółek wyprowadzanych z obrotu giełdowego względem stopy wzrostu PKB, stopy zwrotu z indeksu WIG oraz stopy procentowej WIBOR.
Wynik – Uzyskane rezultaty wskazują na ujemną, statystycznie istotną zależność między liczbą spółek wycofywanych z obrotu giełdowego a realną stopą wzrostu PKB w roku poprzedzającym okres zdarzenia oraz stopą zwrotu z indeksu WIG zanotowaną 2 lata przed zdarzeniem. Przy uwzględnieniu wszystkich transakcji żadna ze zmiennych nie miała statystycznie istotnego wpływu na łączną wartość spółek opusczających rynek giełdowy. Po wykluczeniu przypadku o największej wartości, stopy zwrotu z indeksu WIG w roku bezpośrednio poprzedzającym rok wycofania miały dodatnie i statystycznie istotne oddziaływanie.
Oryginalność/wartość – Dotychczas nie przeprowadzano podobnej analizy w Polsce. Otrzymane wyniki stanowią wstęp do dalszych badań przyczyn wycofywania polskich spółek z obrotu giełdowego.
Słowa kluczowe: wycofywanie podmiotów z obrotu giełdowego, wykupy spółek giełdowych, rynek kontroli korporacyjnej

EVOLUTION OF GOING PRIVATE TRANSACTIONS IN POLAND

Abstract:
Purpose – this paper examines the impact of economic growth, situation at the stock exchange and level of interest rates on number and value of companies going private in Poland from 1998 to 2013.
Design/Methodology/approach – linear regression analysis between number and value of companies going private and selected explanatory variables: GDP growth rate, WIG rate of return and interest rate measured by WIBOR.
Findings – obtained results reveal negative, statistically significant relationship between number of companies going private and both GDP real growth rate in year preceding the event and WIG rate of return 2 years before the public-to-private transaction. No explanatory variable had statistically significant influence on the value of companies going private when all transactions were considered. After excluding the highest value case, the relation between mentioned dependent variable and WIG rate of return in year preceding the event was positive and statistically significant.
Originality/value – similar research haven’t been conducted in Poland yet. The results of this examination are introduction to further research on what motivates polish companies to go private.
Keywords: public-to-private transactions, buyouts of public companies, market for corporate control