Zeszyty naukowe
Autor: Bogumiła Brycz, Marek Pauka, Natalia Śmieja 23
Strony: 23–34
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-02
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Identyfikacja obszarów badań naukowych, bazujących na analizie kowenantów na rynku obligacji korporacyjnych. Wskazanie potencjału badawczego dla polskiego rynku.
Metodologia badania – Krytyczny przegląd literatury, w szczególności wyników badań empirycznych.
Wynik – Kowenanty mają zastosowanie w badaniach dotyczących kosztu kapitału, asymetrii informacji oraz konfliktu pomiędzy akcjonariuszami i obligatariuszami. Badania dotyczą również restrykcyjności, ich skuteczności i wpływu na zachowanie interesariuszy.
Oryginalność/wartość – Ze względu na początkowe stadium rozwoju rynku Catalyst, w literaturze polskiej niewiele jest badań nad warunkami emisji obligacji. Publikacja jest pierwszym tak szerokim przeglądem badań nad kowenantami dla rynku obligacji w języku polskim. Wartością dodaną jest identyfikacja obszarów badawczych dla będącego w przełomowym momencie rynku polskiego.
Słowa kluczowe: kowenanty, rynek obligacji, teoria asymetrii informacji, teoria agencji

THE IMPORTANCE OF COVENANTSON CORPORATE BOND MARKET IN THEORY AND EMPIRICAL RESEARCH – A LITERATURE REVIEW

Abstract:
Purpose – To organize fields of research based on covenants embedded in agreements on the debt markets. To show research potentiality for Polish market.
Design/methodology/approach – Critical review of literature, in particular focused on empirical studies.
Findings – Covenants find broad application in research devoted to problems of cost of capital, information asymmetry, agency costs caused by conflict between shareholders and bondholders. Studies relate to restrictiveness, efficiency of covenants and their influence on behavior of stakeholders.
Originality/value – Because of early stage of development of Polish bond market Catalyst, there are little research in polish local publications which cover presented problems of covenants. This Polish study is the first such broad summery of research tackles with covenants. Our contribution is to identify research field in breakthrough time for Polish public bond market.
Keywords: covenants, bond market, information asymmetry theory, agency theory