Zeszyty naukowe
Autor: Dominika Fijałkowska, Karol Marek Klimczak, Marek Pauka 35
Strony: 35–45
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-03
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem badania było określenie poziomu optymizmu w listach do akcjonariuszy wybranych spółek GPW w Warszawie w relacji do osiągniętych wyników finansowych.
Metodologia badania – Przegląd literatury oraz badania empiryczne oparte na analizie tekstu listów do akcjonariuszy spółek z WIG20 i sektora media na GPW w Warszawie, a następnie określenie poziomu manipulowania wrażeniem w relacji do wyników finansowych spółek.
Wynik – W badanej próbie zaobserwowano wiele technik manipulacji wrażeniem. W odniesieniu do poziomu optymizmu zauważono, że mają na niego wpływu realne wyniki osiągnięte przez przedsiębiorstwa, a ponadto sukcesy zazwyczaj są przypisywane czynnikom zależnym od zarządów, a porażki czynnikom zewnętrznym.
Oryginalność/wartość – Jest to pierwsze badanie analizujące poziom manipulowania wrażeniem w raportach spółek notowanych na GPW w Warszawie, łączące ze sobą kilka technik pomiaru manipulowania wrażeniem w sprawozdawczości narracyjnej.
Słowa kluczowe: manipulowanie wrażeniem, sprawozdawczość narracyjna, list do akcjonariuszy, wyniki finansowe

OVEROPTIMISM IN SHAREHOLDERLETTERS OF SELECTED COMPANIES FROM WARSAW STOCK EXCHANGE

Summary:
Purpose – The purpose of the study was to determine the level of optimism in letters to shareholders of selected companies Warsaw Stock Exchange in relation to financial results and to identify impression management tools used by Polish public companies.
Methodology – Overview of literature and empirical research focused on analysis of the text of letters to the shareholders of companies from WIG20 index and from the media sector on the WSE, and then we determine the level of impression management in relation to the financial results of companies using statistical analysis.
Results – Our results confirm that also among issuers on the Warsaw Stock Exchange impression management occurs in narrative disclosure. Management boards use different tools in shareholder letters to influence the perception and appraisal of the readers. We found, that the level of optimism is not related to the level of firms’ financial performance and further successes usually are attributed to factors dependent on the boards, and failures are caused by external factors.
Originality/value – This is the first study examining the level of impression management in the letters to shareholders of companies listed on the Warsaw Stock Exchange, linking together several measurement techniques ofthe impression management in narrative reporting.
Keywords: impression management, narrative reporting, letter to shareholders, the financial results