Zeszyty naukowe
Autor: Nina Siemieniuk, Tomasz Siemieniuk 181
Strony: 181–192
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-16
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem publikacji jest omówienie podstawowych elementów teorii chaosu deterministycznego oraz prezentacja rezultatów badań dotyczących analizy R/S wybranych spółek funkcjonujących na polskiej giełdzie i możliwości jej wykorzystania do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w papiery wartościowe jest na całym świecie przedmiotem licznych badań i analiz. Wykorzystuje się w nich różne metody i narzędzia badawcze. Próby opisu decyzji inwestorów giełdowych podejmowane są w ramach wielu dyscyplin naukowych, np. ekonomii, matematyki, psychologii. Rozmaitość stosowanych teorii i metod znajduje swój wyraz w różnorodności uzyskiwanych wyników i prognoz. Osiągnięcie sukcesu przy inwestowaniu w papiery wartościowe jest bardzo trudne, ponieważ rynek ten jest bardzo dynamiczny i prawie nigdy nie znajduje się w równowadze. Strategie działania na tym rynku są, z metodologicznego punktu widzenia, najtrudniejsze ze zbioru wszystkich strategii stosowanych w gospodarce. Inwestorzy poszukują uzasadnienia dla swoich decyzji inwestycyjnych stosując między innymi analizę fundamentalną, techniczną czy portfelową. W celu przewidywania przyszłego zachowania się rynku konstruowane są rozmaite modele, które nigdy nie dają pełnej pewności sukcesu i są obarczone zwykle ryzykiem inwestycyjnym. Jedną z nowszych koncepcji opisu rynku kapitałowego jest teoria chaosu. Stanowi ona próbę odejścia od idei efektywności rynków kapitałowych w stronę bardziej uniwersalnego widzenia mechanizmów rządzących giełdą. Cechy charakterystyczne, stany nierównowagi oraz mechanizm sprzężenia zwrotnego w wymiarze czasowym, znajdują swój wyraz w opisie za pomocą dynamicznych systemów nieliniowych.
Słowa kluczowe: teoria chaosu, rynki kapitałowe, analiza R/S, papiery wartościowe

DETERMINISTIC CHAOS THEORY AND DECISIONS OF STOCK EXCHANGE INVESTORS

Abstract:
Investing in securities is the subject of numerous studies and analyses worldwide. There are a variety of methods and research tools used. Attempts to describe decisions of stock exchange investors are taken within multiple disciplines, e.g. economics, mathematics, psychology. A variety of theories and methods used is reflected in the diversity of obtained results and forecasts. Achieving success when investing in securities is very difficult, because the market is very dynamic and is hardly ever in equilibrium. Strategies in this market are, from a methodological point of view, the most difficult of all strategies used in the economy. Investors seeking justification for their investment decisions use, inter alia, fundamental, technical or portfolio analysis. In order to predict the future behaviour of the market, various models are designed, which never give full assurance of success and are usually burdened with investment risk. One of the newer concepts of the description of capital market is chaos theory. It is an attempt to move away from the idea of the efficiency of capital markets towards a more universal view of the mechanisms governing the stock exchange. Characteristic features, imbalances and positive feedback mechanism in time are reflected in the description with the use of non-linear dynamic systems.
The aim of the paper is to discuss the basic elements of deterministic chaos theory and to present the results of research on the R/S analysis of selected companies operating in the Polish stock exchange and the possibility of its use to make investment decisions.
Keywords: chaos theory, capital markets, R/S analysis, securities