Zeszyty naukowe
Autor: Mirosław Wasilewski, Marta Juszczyk 203
Strony: 203–216
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-18
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem badań było określenie opinii inwestorów dotyczących czynników kształtujących ich decyzje na rynku kapitałowym. Opracowano kwestionariusz wywiadu, który został przeprowadzony wśród grupy 100 inwestorów, korzystających z usług pięciu domów maklerskich o długiej historii działania. Kluczowymi czynnikami warunkującymi decyzje inwestorów na rynku kapitałowym są tendencje na wiodących światowych giełdach oraz wyniki finansowe spółek. Jednocześnie sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw stanowi w opinii inwestorów kluczową determinantę kształtowania się kursów akcji. Znaczący wpływ na kształtowanie się notowań mają również ogólne zmiany na rynku krajowym i otoczenie, w którym działa spółka. Zarówno czynniki zewnętrzne, tj. koniunktura na ważniejszych światowych giełdach oraz dane makroekonomiczne, jak i wewnętrzne, tj. sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, istotnie wpływają na decyzje inwestycyjne uczestników rynku i mają kluczowy wpływ na kształtowanie się kursów akcji spółek na GPW w Warszawie.
Słowa kluczowe: giełda papierów wartościowych, decyzje inwestycyjne, rynek kapitałowy

FACTROS INFLUENCING THE DECISIONS OF INVESTORS IN THE CAPITAL MARKET

Abstract:
The aim of the study was to investigate the investors’ opinions concerning the factors influencing their decisions in the capital market. A questionnaire was developed and conducted among the group of 100 investors, using the services of five brokerages with a long history of operation. The stock market trends and financial performance of companies are the key determinants of the investors’ decisions in the capital market. Economic and financial situation of enterprises is a key determinant of the stock price volatility. Changes in the domestic market as well as the market environment in which the company operates have a large impact on share prices. The results of the research confirmed the intuitive conclusion that external factors, such as the situation in the major world stock markets and economic data, as well as internal, i.e. economic and financial situation of enterprises significantly influence the investment decisions of market participants and have a key influence on share prices on the Warsaw Stock Exchange.
Keywords: stock exchange, investment decisions, capital market