Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Potrykus 455
Strony: 455–466
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-39
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Określenie struktury portfela inwestycyjnego o minimalnym ryzyku, składającego się z inwestycji na rynku win oraz z inwestycji w akcje spółek notowanych na wybranych giełdach Europy Środkowo-Wschodniej.
Metodologia badania – Konstrukcja portfeli inwestycyjnych zgodnie z teorią zaproponowaną przez H.M. Markowitza, poparta badaniami literaturowymi odnoszącymi się do zagadnienia ekonomii wina.
Wynik – Inwestycja w wino może stanowić dla inwestora dominujący udział w portfelu inwestycyjnym, a nie tylko być traktowana jako źródło dywersyfikacji.
Oryginalność/wartość – Inwestycja w wino, jako jedna z wielu inwestycji alternatywnych, jest postrzegana przez inwestorów jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego. Przeprowadzone badania wskazują, że dla inwestorów, którzy konstruują portfel o minimalnym ryzyku, inwestycja w wino może być dominująca.
Słowa kluczowe: inwestycja w wino, ekonomia wina, ryzyko inwestycyjne, optymalny portfel inwestycyjny

WINE – COMPLEMENT OR DOMINANT COMPONENT OF THE IN VESTMENT PORTFOLIO WITH MINIMUM RISK

Abstract:
Purpose – The term structure of the investment portfolio of minimal risk, consisting of investments in the wine and investments in shares of companies listed on selected markets in Central and Eastern Europe.
Design/methodology/approach – The design of investment portfolios according to the theory proposed by HM Markowitz, supported by research literature relating to the wine economics.
Findings – Investment in wine can be a dominant share in the investment portfolio, and not just be treated as a source of diversification.
Originality/value – Investment in wine as one of many alternative investments is perceived by investors as a complement to the investment portfolio. The study indicates that, for investors who construct a portfolio with minimum risk, investment in wine may be dominant.
Keywords: investing in wine, wine economics, investment risk, optimal portfolio