Zeszyty naukowe
Autor: Anna Feruś 493
Strony: 493–500
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-42
pdfpełen tekst

Abstract:
The subject of the present article is a new procedure forecasting the credit risk of companies in the Polish economy environment. The suggestion is strongly supported by the fact that so far the DEA method has not been applied to estimate the credit risk of companies within the framework of credit-scoring. The research described in the article has been conducted on the basis of a comparison of the suggested DEA method with currently used procedures, namely the point method, discriminative analysis and linear regression. Considering the research, it can be concluded that the DEA method facilitates forecasting financial problems, including the bankruptcy of companies in Polish economic conditions, and its effectiveness is comparable or even greater than any approaches implemented so far.
Keywords: credit-scoring, credit risk, credit rating, Data Envelopment Analysis, technical effectiveness

WYKORZYSTANIE METODY DEA W OCENIE RYZYKA KREDYTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTW

Streszczenie.
Celem artykułu jest zaproponowanie nowego postępowania prognozującego ryzyko kredytowe przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych, wykorzystującego metodę Data Envelopment Analysis (DEA). Za podjęciem proponowanych badań przemawia fakt, że dotychczas w naszym kraju nie podejmowano prób zastosowania metody DEA do szacowania ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w ramach credit-scoringu. Badania w artykule były prowadzone na zasadzie porównania proponowanej metody DEA z metodami obecnie stosowanymi (tj. metoda punktowa, analiza dyskryminacyjna, regresja liniowa). Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że metoda DEA umożliwia przewidywanie trudności finansowych, łącznie z zagrożeniem bankructwem przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych na poziomie porównywalnym lub nawet przewyższającym dotychczas stosowane metody.
Słowa kluczowe: credit-scoring, ryzyko kredytowe, zdolność kredytowa, DEA, efektywność techniczna