Zeszyty naukowe
Autor: Beata Dubiel 481
Strony: 481–491
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-41
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest wskazanie roli standardów zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego.
Metodologia badania – W związku z tym, że w artykule omawia się problemy teoretyczne, oparto się głównie na analizie literatury.
Wynik – Przeprowadzona analiza wskazuje, że standaryzacja zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego nie jest procesem łatwym, wymaga ogromnego zaangażowania zarówno ze strony kierownictwa, jak i pracowników administracji publicznej.
Oryginalność/wartość – Wdrażając proces standaryzacji ryzyka w samorządzie terytorialnym, jednostki mają możliwość korzystania z wypracowanych już standardów międzynarodowych, które cieszą się dużą popularnością na świecie.
Słowa kluczowe: ryzyko, standardy zarządzania ryzykiem, samorząd terytorialny

THE STANDARDS OF MANAGING RISK IN UNITS OF LOCAL GOVERNMENT

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to show the role of the standards of managing risk in units of local government.
Design/methodology/approach – The article takes up theoretical problems, so it is based on analisys of the literature.
Findings – The analisys indicates, that the standarization of managing risk in units of local government is not a simple process, it requires an enormous commitment of the governing body as well as Civil Service employees.
Originality/value – By introducing the process of the standarization of managing risk in units of local government, the units have possibility to profit from already elaborated standards, which are much popular in the world.
Keywords: risk, standards of managing risk, local government