Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Gładysz, Dorota Kuchta, Kazimierz Frączkowski, Andrzej Pawlicki 511
Strony: 511–522
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-44
pdfpełen tekst

Abstract:
The purpose of the paper is to analyse which factors influence keeping within a project budget in IT projects. A sample of IT projects was examined by means of a questionnaire, where IT project managers were asked to what extent they kept within the budget in their projects, as well as about various features of the projects, the project management processes used and the organisation where the projects were run. A statistical analysis was performed which indicated which factors have a substantial influence on the risk of exceeding the project budget. A real-world IT project was analysed from the point of view of the relation between the planned and the actual budget as well as of the occurrence of the factors identified in the statistical analysis. The value of the paper consists in the fact that it shows to IT project managers, on the basis of a quantitative analysis, how to influence positively the probability of keeping within a project budget.
Keywords: IT project; project budget; project success

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA DOTRZYMANIE BUDŻETU W PROJEKTACH IT

Streszczenie:
Celem artykułu jest wyznaczenie czynników, które mają istotny wpływ na dotrzymania budżetu w projektach IT. Przeprowadzono badania ankietowe, w których kierownicy projektu zostali poproszeni o określenie czy i w jakim stopniu został dotrzymany budżet prowadzonych przez nich projektów, a także o określenie różnych cech projektu, charakterystyki procesu zarządzania projektem oraz charakterystyki organizacji, w której i dla której realizowano projekt. W celu określenia czynników, które mają istotny wpływ na ryzyko przekroczenia budżetu projektu IT przeprowadzono analizę statystyczną. Przedstawiono również studium przypadku projektu IT realizowanego przez międzynarodowy zespół, w którym przeanalizowano wpływ czynników (zidentyfikowanych w analizie statystycznej) na relację pomiędzy planowanym a rzeczywistym budżetem. Istotą artykułu jest ukazanie kierownikom projektów IT, które czynniki, wyznaczone na podstawie analizy ilościowej, mają pozytywny wpływ na dotrzymanie budżetu projektu.
Słowa kluczowe: project IT; budżet projektu; sukces projektu