Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Gołembski 523
Strony: 523–532
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-45
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Artykuł ma na celu wskazanie miejsca i roli praktyk związanych z parametryzacją procesów kadrowych w procesie zarządzania ryzykiem personalnym we współczesnych przedsiębiorstwach.
Metodologia badania – Badania empiryczne prowadzone były przy wykorzystaniu metody dedukcji. Badania przeprowadzono na próbie 70 celowo dobranych przedsiębiorstw prywatnych. Wiodącym narzędziem badawczym był formularz ankiety, natomiast narzędziem uzupełniającym były wywiady bezpośrednie.
Wynik – W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano odpowiedź na pytanie, jaki jest stan faktyczny w zakresie stosowania parametryzacji funkcji personalnej w badanych przedsiębiorstwach. Ponadto, efektem przeprowadzonych badań było poznanie opinii respondentów w odniesieniu do wpływu prowadzenia pomiarów procesów kadrowych na zarządzanie ryzykiem personalnym.
Oryginalność/wartość – W artykule wskazano na istotne znaczenie i wartość parametryzacji funkcji personalnej w procesie zarządzania ryzykiem kadrowym.
Słowa kluczowe: funkcja personalna, ryzyko kadrowe, parametryzacja funkcji personalnej

THE PARAMETERIZATION OF THE PERSONAL FUNCTION AS THE TOOL OF THE HR RISK MANAGEMENT

Abstract:
Purpose – Article aims to identify the place and role of practices related to the parameterization of HR processes in personal risk management process in modern enterprises.
Design/methodology/approach – Empirical studies were conducted using the method of deduction. The study was conducted on a sample of 70 intentionally selected private companies.
Findings – The studies have responded to the question what is the reality in the applying the parameterization of the personnel function in the studied companies. In addition, the effect of this study was to know the opinion of the respondents in relation to the impact of measurement of HR processes, risk management personnel.
Originality/value – The article indicates the importance and value of the HR function parameter in the process of human resources management.
Keywords: personnel function, personnel risk management