Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Siewiera 545
Strony: 545–553
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-47
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Ryzyko decydująco wpływa na osiągnięcie zakładanej efektywności projektu, a tym samym na rentowność organizacji. Dlatego zarządzanie ryzykiem powinno stać się nieodłącznym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Współczesne zarządzanie projektami wymusza na kadrze kierowniczej przyjęcie również odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem. W celu minimalizacji jego skutków oraz optymalizacji kosztów wsparciem metodycznym mogą być międzynarodowe standardy. Celem artykułu jest prezentacja dostępnych opracowań, metod i technik zarządzania ryzykiem, jak: PMI, FERMA, COSO, PRINCE, ISO 31000, COBIT.
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie projektem, inwestycje, analiza ryzyka

RISK MANAGEMENT IN INVESTMENT PROJECTS

Abstract:
The risk has a decisive impact on achieving the target project efficiency and thereby profitability of the organization. Therefore, risk management should become an integral part of the functioning enterprise. Contemporary project management enforces from managers to adopt the appropriate risk management strategies. In order to minimize its impact and cost optimization, the methodical support can be international standards. The aim of the paper is to present the available studies, methods and techniques of risk management, as: PMI, FERMA, COSO, PRINCE, ISO 31000, COBIT.
Keywords: risk management, project management, investment, risk analysis