Zeszyty naukowe
Autor: Patrycja Kokot-Stępień 533
Strony: 533–544
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-46
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest wskazanie istoty identyfikacji ryzyka w przedsiębiorstwie oraz jej znaczenia w procesie zarządzania ryzykiem, a także określenie głównych zagrożeń prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.
Metodologia badania – Artykuł opracowano w oparciu o analizę pozycji literaturowych dotyczących zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, a także na podstawie badań własnych przeprowadzonych w grupie małych i średnich przedsiębiorstw podregionu częstochowskiego.
Wynik – Poszukiwanie obszarów ryzyka oraz rozpoznanie czynników zagrażających działalności przedsiębiorstw wpływa na skuteczność zarządzania ryzykiem. Dla ułatwienia identyfikacji zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością istotnym jest sporządzenie rejestru ryzyka, na podstawie którego możliwe jest wyodrębnienie kluczowych czynników ryzyka. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że bez względu na wielkość przedsiębiorstwa największym zagrożeniem dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych są czynniki zewnętrzne, a wśród nich wzrastająca konkurencja oraz spowolnienie gospodarcze, a także czynniki finansowe obejmujące przede wszystkim ryzyko utraty płynności oraz związane z tym opóźnienie w regulowaniu należności przez odbiorców.
Oryginalność/wartość – W artykule wskazano główne kategorie ryzyk oraz najważniejsze czynniki zagrażające działalności przedsiębiorstw sektora MSP.
Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, identyfikacja ryzyka, małe i średnie przedsiębiorstwa

RISK IDENTIFICATION AS A KEY ELEMENT OF RISK MANAGEMENT WITHIN A COMPANY

Abstract:
Objective – the article aims at presenting the essence of risk identification in a company and its significance in the process of risk management, as well as determining the main threats for economic activities with particular focus paid to small and medium-sized enterprises.
Methodology – the article was prepared on the basis of an analysis of literature references analysis concerning risk management within a company as well as on the grounds of own research conducted within a group of small and medium-sized enterprises of the Czestochowa subregion.
Result – searching for risk areas and identification of factors that threaten business operations contributes to effectiveness of the risk management. To facilitate the identification of threats associated with the economic activities it is essential to prepare the register of risk, on the basis of which it would be possible to distinguish the key risk factors. The conducted study allows to ascertain that, irrespective of the size of the enterprise, the greatest threat for the functioning of economic agents are external factors, and these include increasing competition and economic slowdown, as well as financial factors including mainly the liquidity risk and associated with it delays in timely payment by the recipients.
Originality/value – the article demonstrates the main categories of risks and the key factors that threaten the activities of businesses of the SME sector.
Keywords: risk, risk management, identification risk, small and medium enterprises